.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 142/2562
การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมี ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนหลักสูตรชั้นนำจากต่างประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นประเด็นสำคัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศ โดยความเป็นสากล คือ การได้รับการยอมรับและมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ จากนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น และการจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล มีกระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับอย่างหลากหลาย อาทิ

  • การสร้างความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการมีอาจารย์และบุคลากรที่เป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการตลอดจนงานวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก คือ การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์

  • บริบทของความเป็นนานาชาติ โดยจะต้องสร้างสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ให้มีบริบทของความเป็นนานาชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดและการลดเวลาการทำงาน ความเสียโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์การบริการผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

  • การมี Partner และเครือข่ายที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาจุดเด่นของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว บนฐานความร่วมมือของเครือข่ายการทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ

  • การมี Mobility ทั้งการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบคิด มุมมอง กระบวนการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศ เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยดึงนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนได้มากขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำไปปรับใช้กับสถาบันการศึกษาได้เอง อาทิ หลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson สหราชอาณาจักร, หลักสูตรอาชีวศึกษาด้าน Tourism and Hospitality Vocational Training ของ William Angliss ออสเตรเลีย, หลักสูตร International Computer Driving License : ICDL ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยอย่างดียิ่ง

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  137 ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  135 การล่มสลายอุดมศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน
  133 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยตอบโจทย์ Thailand4.0
  130 ปาฐกถางาน NEXT GEN of HE
  129 ตรวจเยี่ยมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.กรุงเทพ
  126 ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลพบุรี
  124 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  123 เตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  119 เปิดศูนย์ Innogineer Studio ม.มหิดล
  104 แม่โจ้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเกษตรระดับนานาชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ