.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 141/2562
ผลประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 2/2562


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ตลอดจนผู้บริหารภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผลการประชุมสรุปดังนี้

รับทราบรายชื่อสถานศึกษา-ผู้สนับสนุนโครงการ รุ่น 2

ที่ประชุมรับทราบ รายชื่อสถานศึกษาและผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 จำนวน 84 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 57 โรงเรียน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 7 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 3 โรงเรียน, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. จำนวน 15 โรงเรียน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรงเรียน โดยมีผู้สนับสนุนโครงการฯ จากบริษัท มูลนิธิ สถาบัน สมาคม ตลอดจนสภาอุตสาหกรรมและโรงเรียนนานาชาติ รวม 27 แห่ง

จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการทำงาน

ที่ประชุมรับทราบ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาและหลักการของโครงการฯ, การพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ, แนวทางการดำเนินโครงการและบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและวิจัย ซึ่งจะได้จัดส่งให้โรงเรียนในโครงการและผู้สนับสนุน เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป

กำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โรงเรียนร่วมพัฒนา

ที่ประชุมรับทราบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, การพัฒนาครู, การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร โดยสามารถทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระหว่างการดำเนินงานได้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เพื่อบริหารงานบุคคล

ที่ประชุมรับทราบ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อดูแลระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการทำงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นองค์ประกอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำ และพัฒนาร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

เตรียมออกติดตามและประเมินผลโครงการ รุ่น 1

ที่ประชุมเห็นชอบ การติดตามและประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 โดยคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมฯ, คณะทำงานด้านต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา, คณะกรรมการจากผู้สนับสนุนโครงการ, ผู้แทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ., ผู้แทนจาก สพฐ., ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่ติดตามและประเมินอย่างเป็นมิตร พร้อมรับฟังปัญหาและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เริ่มเห็นผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความตื่นตัวของโรงเรียนจำนวนมากที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ จึงได้ย้ำให้สถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปพร้อมกัน ไม่ควรรอการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพียงฝ่ายเดียว

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กับภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังขยายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้ครอบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2562 ตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่าวด้วยว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีผลการดำเนินงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 เพื่อแสดงภาพความสำเร็จและเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่จะเชิญชวนให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาและยกระดับโรงเรียนในโครงการนี้มากขึ้น.

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  134 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47
  131 อ.ก.ค.ศ.ฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา
  117 พบครูภาษาจีน รุ่น4
  116 โครงการทำมาค้าขาย ที่สงขลา
  111 Edu Digital 2019 ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
  109 ยกระดับการสอนอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ