.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 127/2562
ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

อนุมัติการออก-ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 โดยได้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 3,342 ราย  แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,721 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1,335 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 53 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 233 ราย พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมจำนวน 8,214 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 7,435 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 677 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 59 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 43 ราย

รายงานผลการจัดงานวันครู และผลการดำเนินงานของ ศธ.

ที่ประชุมรับทราบ การรายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน

ผลสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมาก อีกทั้งการเข้าร่วมงานทำให้ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณและคุณธรรมสำหรับครู พร้อมทั้งได้ระลึกถึงบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณด้านการศึกษาด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ การเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายตามบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแลงไป, การเพิ่มสถานที่ในการจัดนิทรรศการ, การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

การรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ประชุมให้การรับรอง มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คือ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 9 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร, ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

การแก้ไขปัญหาให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาต ให้ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งครบตามกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่สถานศึกษาต้องการให้ประกอบวิชาชีพต่อไป ให้สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลดังกล่าว พัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เพื่อประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ที่จะเน้นการเปิดกว้างในการรับสมัคร พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยจะประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ทราบต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  121 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จ.เชียงราย
  113 ย้ำ สกสค.ดูแลครูทุกมิติ
  101 หารือกับ กกร.
  079 แนวทางปฏิบัติเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  070 เดินหน้า สกสค.
  063 ผลประชุมองค์กรหลัก 4/62
  049 หารือกับมูลนิธิ Nobel Charittable Trust
  046 สั่งปิดสถานศึกษา
  045 คุรุสภาเห็นชอบให้ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกหลักสูตร
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ