.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 118/2562
รมช.ศธ.บรรยาย "
มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0"


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผู้แทนสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 250 เข้าร่วมการประชุม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มีความแตกต่างไปจากมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับเดิม โดยเฉพาะ "รูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์" ของการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความเหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา พร้อมให้อิสระกับสถานศึกษาในการกำหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ซึ่งจะสร้างอัตลักษณ์สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนถึงตามความถนัดของผู้เรียน

โดยมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งก็คาดหวังให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับผู้เรียน อันจะเป็นการสร้างคนไทย 4.0 ที่แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา

นอกจากนี้ การยกระดับมาตรฐานการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เมื่อเราสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ก็จะส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การสร้างคนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีทุกระดับ จึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของการทำงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน เพราะคนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายของทั้งโลกปัจจุบันและโลกอนาคต อาทิ ความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป พลวัตโลกศตวรรษที่ 21 รูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยนรุ่นของคนไปสู่ Generation Z และนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นกรอบสำหรับการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยมีสาระสำคัญสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยคนไทย 4.0 จะต้องธำรงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก"

รวมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดได้นำไปเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา กำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ในแต่ละระดับการศึกษา และประเภทการศึกษา พร้อมให้อิสระสถานศึกษาได้จัดการศึกษา และจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่มีความจำเป็นในแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา เน้นการเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และวางรากฐานกับผู้เรียน ทั้งในระหว่างศึกษาและหลังจบการศึกษาด้วย


สแกน QR Code เพื่อดูฉบับเต็ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาอย่างถูกต้องชัดเจน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ และประเภทการศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ตลอดจนการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติจริง เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และรับชมตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาประเทศต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  082 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/62
  333 แนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ
  229 ประชุมสภาการศึกษา 3/61
  213 การศึกษาเพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  170 สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
  133 คกก.สภาการศึกษาอนุมัติเพิ่ม 36 สพม.
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ