.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 113/2562
รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม ๆ กับแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าในหลายด้าน อาทิ การแก้ปัญหาหนี้สินครู, การปรับปรุงอาคารและบริการหอพัก สกสค., โรงพยาบาลครู ฯลฯ

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง "สวัสดิการ" จึงขอให้พิจารณาถึงปัญหาและความทุกข์ของครูเป็นหลัก เน้นดูแลเรื่องสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความมั่นคงด้านการเงิน โดยเฉพาะสุขภาพจิตของครูเกษียณและผู้สูงอายุด้วย

รวมทั้งขอให้บริการด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นบริการที่มีความสำคัญในโลกยุคนี้ โดยอาจจัดหา "ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย" แก่ครูในแต่ละจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ครูในกรณีปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย เพราะข้อกฎหมายมีรายละเอียดจำนวนมาก และอย่างน้อยครูควรได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานว่ามีอะไรบ้าง พร้อม ๆ กับการส่งเสริมอาชีพเสริมนอกเวลาราชการของครู (Start up) ด้วย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครู ตามบริบทและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อย่างอิสระ โดยผู้บริหารต้องไม่เข้าไปควบคุม หรือแสวงหาผลประโยชน์

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารส่วนงานที่เสนอผลงานสมัครรับรางวัล “เลิศรัฐ” จำนวน 29 ผลงานด้วย

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการตามแนวทาง “ซ่อมอดีต สร้างอนาคต” เพื่อแก้ปัญหาด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การไม่รับเงินส่วนต่างดอกเบี้ยจากธนาคารออมสิน โดยส่งเงินคืนเป็นการลดดอกเบี้ยให้กับครูทุกคนประมาณ 1% ทุกโครงการ ทำให้สามารถลดภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันที จำนวน 450,000 คน ยอดวงเงินสินเชื่อมากกว่า 4 แสนล้านบาท, การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การยกระดับการให้บริการจากสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลครู ที่ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพในระดับมาตรฐาน เป็นต้น

อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาสำนักงาน สกสค. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนสมาชิก สามารถใช้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมกับเจตนารมณ์ที่ว่า “เพื่อนของครู...อยู่ที่นี่”

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  101 หารือกับ กกร.
  079 แนวทางปฏิบัติเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  070 เดินหน้า สกสค.
  063 ผลประชุมองค์กรหลัก 4/62
  049 หารือกับมูลนิธิ Nobel Charittable Trust
  046 สั่งปิดสถานศึกษา
  045 คุรุสภาเห็นชอบให้ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกหลักสูตร
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ