.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 111/2562
EDU Digital 2019 ภาคใต้


สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ EDU Digital 2019 ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมือกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งแนวทางบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล "Thailand 4.0" เพื่อพลังที่จะนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (9 มีนาคม 2562) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เป็นประธาน​เปิด​การประชุม​วิชาการ "EDU Digital 2019" การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคใต้  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น อุปกรณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ เราจึงควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เช่น Smartphone นอกจากจะใช้เป็นมือถือเพื่อโทรติดต่อหรือส่งข้อความแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น นาฬิกาปลุก อุปกรณ์นำทาง การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Mobile Banking) ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว รวมทั้งปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วย

รัฐบาลปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ตลอดจนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ Social Media อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 "ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์" โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, การใช้ Digital Platform ในการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 "ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ" ที่จะมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอย่างสมดุล

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปีกว่าที่ผ่านมา โดย รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มีนโยบายให้นำระบบ DLTV มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ และ DLIT ในโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ รมว.ศธ.(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ต้องการให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้แอพดังกล่าวเพื่อเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านมือถือได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา

สำหรับการจัดงาน EDU Digital 2019 ภาคใต้ในครั้งนี้ เป็นงานสำคัญที่ ศธ.ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงได้จัดงานดังกล่าวใน 6 ภาค ซึ่งภาคใต้เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดงานภายใต้ EDU Digital 2019  โดยคาดหวังที่จะให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ห้องเรียน พร้อมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ระดับ คือ กลุ่มผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับรู้ความก้าวหน้าและตามทันเทคโนโลยี สามารถเลือกเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานได้ ส่วนกลุ่มครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนตามความเหมาะสม เช่น Smart Classroom รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียนในการรู้เท่าทันสื่อ หรือการแชร์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีกรณี "ประชาทัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" อยู่หลายครั้ง เพราะบางครั้งเราอาจจะใส่ความรู้สึกหรือกระหน่ำความคิดเห็นมากจนเกินไป

พล.อ.สุทัศน์ กล่าวด้วยว่า หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2019” โดยเริ่มต้นในภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชนที่เข้าร่วมงาน จึงได้ขยายการจัดงานให้ครบ 6 ภาค เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ที่สำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับมือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรได้มีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอนาคต

โดยกำหนดกรอบหัวข้อหลักสูตรการประชุม ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในห้องเรียน และวางแผนดำเนินงานภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และเกิดเครือข่ายในการนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ  และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 11 มีครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน ถือเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ รองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของภาคใต้ มีเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจ เช่น กระบวนการสร้างนวัตกรรมแบบ Google เพื่อพัฒนาการศึกษา, Digi Classroom ชั้นเรียนอัจฉริยะ, วิทยาการคำนวณกับจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลง, ห้องเรียน 4.0 สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรมด้วย Digital Technology, การป้องกันตัวให้ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสวนา 5 กลุ่มที่น่าสนใจ คือ ทะลายความเหลื่อมล้ำและเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยโลกเสมือนจริง (AR & VR), เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้, การเรียนรู้ในห้องเรียนแห่งอนาคต และการบูรณาการศาสตร์วิชาเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 11 กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงาน EDU Digital 2019 ภาคใต้ ว่า สพม.เขต 11 ได้นำข้อสั่งการมาสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ทั้งการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของโรงเรียน ครู และนักเรียน มานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวอย่างของการนำไปใช้และต่อยอด จนไปถึงผลงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงที่จะต้องนำความรู้เกี่ยวกับ STEM มาผสมผสานเป็นผลงานและองค์ความรู้ที่อยู่ในงาน EDU Digital 2019 นี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดและการสร้างสรรค์โดยบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนคณะวิทยากรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อธิชนม์ สลางสิงห์
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  109 ยกระดับการสอนอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
  084 มอบนโยบาย ผอ.สถานศึกษาใหม่ ที่นครนายก
  078 มอบนโยบายประชุม รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่น 3 ที่สงขลา
  068 ประชุมกับบอร์ด กพฐ.
  066 รศ.นพ.โศภณ ตรวจเยี่ยม รร.โครงการในพระราชดำริ จ.ตาก
  056 Edu Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ