.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 87/2562
ศธ.จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศกว่า 400 คน ร่วมทำงานบูรณาการ และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนไม่น้อยกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2%

วันนี้ (26 ก.พ.62) ที่ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 80 ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง และมีบัตรเสียน้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีความใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความรู้เข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ได้บัญญัติวิธีการเลือกตั้งและขั้นตอนของการได้มาของ ส.ส. รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง

การประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ร่วมรับรู้ โดยเฉพาะศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้ง ซึ่งมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ เช่น

  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กศน. กับ กกต. เพื่อเป็นศูนย์ที่สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป มีทั้งส่วนของวิชาการ นิทรรศการ โฟกัสกรุ๊ป ของนักศึกษากศน. มีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีเดินการรณรงค์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกระบวนการการเลือกตั้งที่ถูกต้อง

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการ Video Conference ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอบรมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัดรับรู้แนวทางการรณรงค์การเลือกตั้ง สส.ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูและเด็ก
    หลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองต่อไป

"บุคลากรทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเร่งรัดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้มีความถูกต้องในพื้นที่ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ที่วางไว้ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ยึดการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เพราะการยึดมั่นในความถูกต้องจะทำให้ข้าราชการเป็นคนที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน่วยงานและสถานศึกษาทั่วประเทศ ใกล้ชิดประชาชน จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วิธีการ กระบวนการเลือกตั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อไปยังสถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งครั้งนี้ได้

โดยได้รับเกียรติจากนายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส. และความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง" ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบรรยายมอบแนวทาง "การรณรงค์ ติดตาม ประเมิน รายงานผล การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส." โดยนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัด ศธ. นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผอ.สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.ศธ. และนายวัชระ เกิดสิน ผอ.ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Written by อิชยา กัปปา, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  073 เผยแพร่บทความนำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
  065 ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติรักบี้ ชลบุรี
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
  059 ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ
  040 เผยแพร่บทความจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC
  036 ประกาศกระทรวง GAT/PAT
  021 ลงพื้นที่ กศน.แม่ฮ่องสอน
  019 งานวันเด็กแห่งชาติ
  015 นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ