.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 70/2562
รมว.ศธ.
เปิดงาน "เดินหน้า สกสค." ครั้งที่ 1


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เดินหน้า สกสค." ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ที่สามารถสะสางการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความก้าวหน้าและอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายหลายคดี

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ที่ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสิน ทำให้ทราบว่าธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 18% จากหนี้สินครูกว่า 5 แสนล้านบาท ประกอบกับในอดีต สกสค. หักเงิน 0.5-1% ในโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เข้ากองทุนสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค. พร้อมมีข้อตกลงว่า หากผู้กู้ไม่ชำระเงินติดต่อกันต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อไม่ให้ธนาคารมีหนี้ NPL ธนาคารสามารถหักเงินส่วนนี้คืนจนกว่าจะมีหนี้สะสมติดกัน ทำให้ธนาคารต้องหักเงินไปกว่า 1 หมื่นล้านบาท เมื่อนั้นธนาคารออมสินจึงจะทยอยคืน

ซึ่งการเจรจาเพื่อขอให้ธนาคารออมสินยกเลิกการหักเงินส่วนต่างของดอกเบี้ย 0.5-1% ในโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ก็ประสบความสำเร็จ โดยจะนำเงินส่วนนี้คืนให้แก่ครูที่มีวินัยทางการเงินดี เพื่อช่วยลดอัตราดอกเบี้ย ขณะนี้มีครูได้รับประโยชน์แล้วกว่า 3.9 แสนคน และทำให้ NPL ลดลงจาก 18% เหลือเพียง 0.5% เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารจะไม่คืนไม่ได้ มิฉะนั้นธนาคารจะล้มและกระทรวงการคลังก็ต้องหาเงินมาช่วยเหลือ ดังนั้น ครูทั้งหลายจึงมีส่วนช่วยให้ธนาคารอยู่รอด

ในส่วนของการทำประกันชีวิต ได้ขอให้ทบทวนรูปแบบที่เหมาะสมและดีขึ้นกว่าเดิม และหากนำเงินส่วนนี้กลับคืนมาได้จริง ก็จะมีงบประมาณในการพัฒนาสวัสดิการเพื่อช่วยวิชาชีพครูมากขึ้น จึงเชื่อว่า สกสค.ในยุคนี้มีศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อนำผลกำไรมาช่วยบุคลากรทางวิชาชีพครูมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงการทำงานของ สกสค.ด้วยว่า ควรยึดหลักความโปร่งใสและไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต เพื่อพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อาทิ การออกข้อบังคับเอง ระบบการเงินที่ไม่ชัดเจน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมได้ประสานขอความร่วมมือให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขอฝากคำสอนของพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการโกงว่า “ใครโกง ลูกหลานไม่เจริญ ทำให้ชีวิตจมลงทุกราย และเมื่อต้องจบชีวิตก็จะจบแบบไม่ดี”

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่แก่พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ผู้มีคุณปการต่อการศึกษาชาติ พร้อมโล่สำหรับผู้บริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาลครู จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 2) นายพิทยา มหิทธิวาณิชชา 3) นายโชติ แสงรัตนกุล 4) นางสาวศศิธร เอี่ยมแก้ว 5) นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และ 6) นางสุณี พิทยาอิสรกุล และรางวัลผู้ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : นางพิมพ์รัตน์ วิลาชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา จ.พะเยา จากครูสู่เจ้าของธุรกิจ, ภาคใต้ : นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์, ภาคกลาง : นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อดีตข้าราชการครู ต่อยอดการเกษตรสู่เจ้าของกิจการ "บ้านสวนขนุนเดช" และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นางกมลเนตร เพ็ชรกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงยืนวิทยาคม จ.มหาสารคาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "หัตกรรมบนแผ่นกระจก" เพื่อสร้างรายได้ และส่งต่อสู่เด็กเยาวชนรุ่นหลัง

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ สกสค. ภายใต้แนวคิด "ซ่อมอดีต สร้างอนาคต" ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561) ได้จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปองค์กรสู่ความโปร่งใส การประสานความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา การสร้างรายได้อย่างมั่นคง ดำรงการจัดสวัสดิการ และการเพิ่มคุณภาพการให้บริการหลากหลายสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

โดยมีผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าหลายส่วน อาทิ

  • การซ่อมอดีต ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสะสางปัญหาอุปสรรคที่หมักหมมมานาน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ สกสค. ให้เป็นหน่วยงานระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

  • การสร้างอนาคต ได้ระดมพลังจากทีมงานทั้งส่วนกลางและสำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อวางแผนดำเนินงานและเตรียมการพัฒนาการทำงานของ สกสค. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายโครงการ อาทิ การให้บริการเหนือความคาดหมาย, การจัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" เพื่อช่วยเหลือครูให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การพัฒนาปรับปรุง "โรงพยาบาลครู" ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่คุณภาพใหญ่ เตรียมเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, การปรับปรุงการให้บริการหอพัก, การยกระดับการบริหารจัดการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. และการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ด้านการบริการที่เป็นเลิศ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดงานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภาและสำนักงาน สกสค. เพื่อแสดงผลงานและพัฒนาการของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์, การเสวนาเรื่อง การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างไร ให้ถูกใจครู, การทอล์กโชว์ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช การแสดงของนักเรียนและครู เป็นต้น

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  063 ผลประชุมองค์กรหลัก 4/62
  049 หารือกับมูลนิธิ Nobel Charittable Trust
  046 สั่งปิดสถานศึกษา
  045 คุรุสภาเห็นชอบให้ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกหลักสูตร
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ