.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 69/2562
สอศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System (ภาคกลางและกรุงเทพฯ)


พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาแผนจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค และในระดับประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาคกลาง ที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับภาคอื่น ๆ ของประเทศต่อไป

การจัดประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงาน วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในระยะแรก ได้มีการวางแผนและขยายผลสู่ความสำเร็จในพื้นที่ EEC พร้อมจัดตั้ง "ศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก" เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Side) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน เน้นมีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทำหลังจบการศึกษา และมีอาชีพสู่มาตรฐานสากล เมื่อปรากฏภาพความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ไปสู่ภาคอื่น

ในปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วย 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค และ 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด พร้อมนำระบบรวบรวมข้อมูล Big Data System มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนไว้ในที่เดียวกัน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา จำนวนความต้องการ จำนวนผู้จบการศึกษาแต่ละสาขา เป็นต้น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากร ด้านวิชาการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะถูกต้องแม่นยำเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการเก็บและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ทันต่อการนำไปใช้วางแผนหรือไม่ ซึ่ง ศธ.ได้วางเป้าหมายเร่งจัดทำข้อมูล Big Data System ให้แล้วเสร็จทันต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำการทำงานด้วยเอกภาพแห่งความพยายาม (Unity of Effort) กล่าวคือ "ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีเป้าหมาย บนฐานความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง" ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และเชื่อมั่นว่า "การอาชีวศึกษา" จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาข้อมูลกำลังคนสายอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือสถานประกอบการ โดยคาดว่าปีการศึกษา 2562 จะมีผู้เลือกเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 เนื่องจากอาชีวะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือบริการประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงสภาวะวิกฤตในเรื่องต่าง ๆ กำลังคนอาชีวะที่มีทักษะฝีมือและทักษะการดำรงชีวิต เพื่อช่วยพัฒนาประเทศ

อีกทั้งการพัฒนาด้านวิชาการอาชีวศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญ และการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยในปีที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ได้มูลค่าถึง 141 ล้านบาท อีกทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษามีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ผ่านการประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้น ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งสิ้น

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Graphic/Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  067 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พท.กลุ่มภาคกลาง
  060 นายกฯ เยี่ยมชมอาชีวะจิตอาสาลดควันลดฝุ่น และ English for All
  058 ตรวจเยี่ยม English Mobile Unit ที่ชลบุรี
  054 ซีพีออลล์กับยุทธศาสตร์การศึกษา 62
  051 อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
  490 ความก้าวหน้า BTEC
  477 เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
  474 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  471 อาชีวะร่วมมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ