.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 67/2562
รมช.ศธ.ลง​พื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ พื้นที่กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลาง ที่ จ.ราชบุรี


พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม​ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน​ศูนย์​ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ พื้นที่กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลาง​ เมื่อวันศุกร์ที่​ 8 กุมภาพันธ์​ 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์​ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์​ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ กล่าว​ว่า​ การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวศึกษา​ ควรเน้นให้ได้ข้อมูล​ที่ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง และมีความแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับฝ่ายผลิตกำลังคนและสถานประกอบการ พร้อมสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ขอให้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ทุกแห่ง ทบทวนข้อมูลภารกิจแต่ละด้าน พร้อมจัดกลุ่มและประเภทอย่างเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งสานต่อการพัฒนาภาษาต่างประเทศ และข้อมูลความต้องการในแต่ละพื้นที่ มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ประสานงานฯ ในภาคอื่น ๆ ได้

สำหรับการสรุปผลการทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการทำงานในห้วงต่อไปให้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

ศูนย์ประสานงาน​การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัย​เทคนิคราชบุรี​ (ประกอบด้วยเครือข่าย 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี​ สุพรรณบุรี​ ราชบุรี​ เพชรบุรี​ สมุทรสาคร​ สมุทรสงคราม​ และประจวบ​คีรีขันธ์) มีผลการดำเนินงาน 6 ภารกิจ ดังนี้

 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของภาคกลาง พร้อมวิเคราะห์ความต้องการ ผลการผลิตและพัฒนากำลังคนของแต่ละจังหวัด ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลระบบ Big Data System สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมของสถานประกอบการ ทั้ง 7 จังหวัดผ่านเว็บไซต์ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ และอบรมแนะแนวการศึกษาต่อ ตลอดจนจัดมหกรรมตลาดนัดแรงงาน และส่งเสริมการทดสอบความรู้ความสามารถทางการศึกษา (V-NET)

 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: มีความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น พร้อมส่งครู นักเรียนและนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักวิจัยอาชีวศึกษา และ PLC

 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: โดยจัดอบรมและแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ ใช้แอพพลิเคชั่นวัดความถนัดทางอาชีพ พร้อมส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง วางแผนแนวทางการผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการ

 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ใช้ Application Line เป็นช่องทางแจ้งสรุปผลการดำเนินงานและนำข้อมูลเข้าระบบ พร้อมประชุมผู้บริหารศูนย์ประสานงานฯ เพื่อรายงานผลการจัดทำข้อมูล Big Data ร่วมกับภาคอื่น ๆ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร​ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ประกอบด้วย สถานศึกษาของรัฐ 21 แห่ง สถานศึกษาของเอกชน 79 แห่ง และสถานประกอบการรวม 16,482 แห่ง) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: ได้รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Big Data System พร้อมได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในระบบทวิภาคีและครูในสถานประกอบการช่วยกันเก็บข้อมูล

 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้จัดการฝึกอบรม อาทิ การทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือแรงงาน การทดสอบการศึกษา​แห่งชาติด้านอาชีวศึกษา​ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นต้น อีกทั้งได้ดำเนินโครงการด้านอื่น ๆ เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น​ฐานสมรรถนะ​ เป็นต้น​

 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: ได้รับการสนับสนุน​งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร​บุคคล เครื่องจักรอุปกรณ์​ และบุคลากร​ผู้เชี่ยวชาญ​

 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม​ โดยสาขาที่ได้รับความนิยมมาก 5 อันดับ คือ ช่างซ่อมบำรุงอาคารสูง การจัดการงานคหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ช่างไฟฟ้ากำลัง การจัดการธุรกิจ​ค้าปลีก/การตลาด

 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้ทำการศึกษาวิจัยหลานด้าน ประกอบด้วย ความต้องการคุณลักษณะ​ของพนักงานและจำนวนความต้องการของสถานประกอบการ, นวัตกรรมด้านซอฟท์แวร์และสมองกล, ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร, เครื่องมือแพทย์หรือการสาธารณภัย, ผลิตภัณฑ์ด้านหัตถศิลป์ และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ​

 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา​ พร้อมประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ และประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์​ "BEC Website Fanpage" และสื่อโฆษณา​ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา​ R-Radio

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ​ นนทบุรี​ นครปฐม​ และปทุมธานี​ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: จัดประชุมชี้แจงและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Big Data System ให้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการในเขตภาคกลางและปริมณฑล พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล Demand และ Supply ในระบบ Big Data System ให้เป็นปัจจุบัน

 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา จำนวน 87 หลักสูตร พร้อมทั้งดำเนินโครงการ Fix It Center อาชีวะอาสา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา​

 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: มีความร่วมมือกับสถานประกอบการจำนวน 1,687 แห่งในปี 2561 ส่งผลให้นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี จำนวน 3,225 คน รวมทั้งได้พัฒนาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวม 228 คน ตลอดจนได้รับการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนทวิภาคี อาทิ โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และบริษัท Mercedes Benz ประเทศไทย, โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทช่างอากาศยานไทยโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาโครงการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งการเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม การเพิ่มจำนวนห้องเรียนในสาขาวิชาเดิม และการเปิดหลักสูตรระยะสั้น E to E

 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น เครื่องจำหน่ายผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด, เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์, อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับงานมุ้งลวดและกระจก เป็นต้น

 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ประสานงานจำนวน 4 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โดยจัดทำคู่มือและของที่ระลึกมอบให้สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ตลาดจนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CEC TVET DATA โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 120 คน

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางตอนบน ณ วิทยาลัย​เทคนิค​สระบุรี​ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา​ ลพบุรี​ อ่างทอง​ สิงห์บุรี​ และชัยนาท​ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: รวบรวมข้อมูลบุคลากร​ หลักสูตร​ที่เปิดสอน ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา​ และข้อมูลผู้จบหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: โดยดำเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมในหลายด้าน อาทิ การฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ การส่งเสริมทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ การเยี่ยมชมดูงานในสถานประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะอาสาและ Fix It Center

 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์​ สื่อ และอุปกรณ์การสอนจากหน่วยงาน​ภายนอก อีกทั้งมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ ร่วมสอนกับครูในสถานศึกษา​

 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และจัดให้อบรมทักษะวิชาชีพ​ หลักสูตร​ระยะสั้น​ Local Need โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่หรืออาชีวะพรีเมี่ยม เป็นต้น

 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ส่งนักเรียนนักศึกษา​เข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรม​อาชีวศึกษา" ระดับภาค ปี 2561 โดยได้รับรางวัล อาทิ วิทยาลัยเกษตร​และเทคโนโลยีโคกสำโรง รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม​ด้านหัตถศิลป์​ วิทยาลัยเทคนิค​อยุธยา​ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม​ซอฟต์แวร์ และระบบสมองกล​ เป็นต้น

 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ ผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อสารสนเทศของสถานศึกษา​ และการจัดกิจกรรม​ต่าง ๆ

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  060 นายกฯ เยี่ยมชมอาชีวะจิตอาสาลดควันลดฝุ่น และ English for All
  058 ตรวจเยี่ยม English Mobile Unit ที่ชลบุรี
  054 ซีพีออลล์กับยุทธศาสตร์การศึกษา 62
  051 อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
  490 ความก้าวหน้า BTEC
  477 เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
  474 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  471 อาชีวะร่วมมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ