.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 58/2562
สอศ.เปิดห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ “English Mobile Unit”


รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ "English Mobile Unit" ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ที่จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ครูภาษาอังกฤษ ครูพิเศษ พร้อมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เคลื่อนไปหานักศึกษาอาชีวะ ปวช./ปวส.ปีสุดท้ายใน 3 จังหวัดพื้นที่ EEC กว่า 1,500 คน เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพ ก่อนออกไปทำงานจริง

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ตามโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ "English Mobile Unit" โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในพื้นที่ เร่งพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนก่อนจบการศึกษา เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

โดยเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกทักษะการสื่อสารด้วย “โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ English Mobile Unit” ที่จะเคลื่อนไปหานักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวนกว่า 1,500 คน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน, จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for Career Preparation in the Eastern Economic Corridor) เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ที่เน้นการพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสาร การโต้ตอบ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเขียนใบสมัครงาน การแนะนำตนเอง การสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ต้องยอมรับว่า แม้ในปัจจุบันเราจะสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายวิธีผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่เชื่อว่า “ครู” ยังมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพราะนอกจากจะถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญต่อการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ สื่อสารสองทางได้พร้อม ๆ กับตอบข้อสงสัย หรือเติมเต็มนักเรียนเฉพาะเป็นรายบุคคล ซึ่งเชื่อว่าครูในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ และความสามารถอยู่แล้ว ทั้งยังมีครูพิเศษอาชีวะ ที่เป็นอาสาสมัครจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายอาชีพ และเมื่อนำความเชี่ยวชาญในงานมาผสานกับการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกิดจากการทำงานจริงและใช้งานได้จริงในอนาคตด้วย

ในส่วนของการประเมินผลโครงการ จะดำเนินการภายหลังจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย การมีงานทำหลังจบการศึกษา ตลอดจนทักษะทางสื่อสารภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับปรุง “ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ” ที่มีอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ตลอดจนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่จะเป็นการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันควบคู่กันไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากนั้นจะประเมินผลการดำเนินงานก่อนที่จะขยายการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการว่า ควรจะต้องแบ่งเวลาและบริหารเวลาการเรียนให้มีความสมดุลเหมาะสม ทั้งการเรียนตามหลักสูตรหลักและหลักสูตรระยะสั้นนี้ ซึ่งล้วนมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตทั้งสิ้น รวมทั้งการฝึกทักษะการสื่อสารในภาษาที่ 3 และ 4 เพิ่มเติม อาทิ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านอื่น ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความชื่นชมชาวอาชีวศึกษาทุกคน และขอให้มีความภาคภูมิใจร่วมกันสำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเททำงาน ส่งผลให้การจัดการอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มากขึ้นโดยลำดับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เรียนที่สนใจมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียงชื่นชมและการยอมรับจากทุกภาคส่วนถึงความสามารถ ทักษะฝีมือ ความมีจิตอาสาของอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ตลอดจนความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่นับวันจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นศูนย์ประสานงานหลักร่วมกับศูนย์ประสานงานย่อยอีก 3 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน รวบรวมฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน และการพัฒนาตามแผนงานในระดับต่าง ๆ เพื่อยกระดับประเทศสู่เป้าหมายการเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  054 ซีพีออลล์กับยุทธศาสตร์การศึกษา 62
  051 อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
  490 ความก้าวหน้า BTEC
  477 เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
  474 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  471 อาชีวะร่วมมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ