.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 52/2562
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ.

ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม ซึ่งแบ่งการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ดังนี้

  • ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี) ประกอบด้วย ศธภ.1 ลพบุรี, ศธภ.2 ปทุมธานี, ศธภ.3 ราชบุรี และ ศธภ.4 สมุทรสงคราม

  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกอบด้วย ศธภ.5 นครศรีธรรมราช (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และ ศธภ.6 ภูเก็ต (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา) ประกอบด้วย ศธภ.7 จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ประกอบด้วย ศธภ.8 ชลบุรี และ ศธภ.9 ปราจีนบุรี

  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ประกอบด้วย ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.11 สกลนคร, ศธภ.12 ขอนแก่น, ศธภ.13 นครราชสีมา และ ศธภ.14 อุบลราชธานี

  • ศึกษาธิการภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.16 เชียงราย, ศธภ.17 พิษณุโลก และ ศธภ.18 นครสวรรค์

เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีเป้าหมาย คือ "เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม" กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ที่จะทำให้นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น

สำหรับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลักเกณฑ์หลายประการ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนา, มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก, มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน, เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 7,100 แห่ง

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 10 รุ่น ในห้วงต่อไปด้วย

การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธ.จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้เชิญชวนให้สำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ๆ หารือและพิจารณาจัดงานชุมนุมลูกเสือ พร้อมทั้งเชิญลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าร่วมด้วย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  022 ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  479 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ศธ.ในภูมิภาค
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  410 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้
  401 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
  398 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ