.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 48/2562
รมช.ศธ."
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ปาฐกถาพิเศษ “ฝ่าวิกฤตการศึกษาไทยด้วยคุณภาพ”


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ฝ่าวิกฤตการศึกษาไทยด้วยคุณภาพ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซ.รางน้ำ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วม 452 คน จาก 44 สถาบัน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า จากผลการจัดการอุดมศึกษาของไทย ซึ่งสะท้อนจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2561 (IMD World Competitiveness 2018) ในส่วนของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน หมวดย่อยด้านการศึกษา พบว่ามีอันดับลดลงจากอันดับ 54 ในปี 2017 เป็นอันดับ 56 ในปี 2018 ประกอบกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยของ World University Ranking ในปัจจุบัน พบว่าการอุดมศึกษาไทยยังไม่สะท้อนถึงการสร้างบุคลากรที่มีทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ และทุนทางปัญญาที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมของชาติ

จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศยังติดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) รวมทั้งปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีจำนวนลดลง ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยรัฐ ลดลงร้อยละ 10-15 และในมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ที่นักศึกษาลดลงร้อยละ 20-30 และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่นักศึกษาลดลงมากถึงร้อยละ 50-70 จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ได้อย่างไร

ดังนั้น จึงได้กระตุ้นเตือนต่อที่ประชุมไปแล้วว่า ถึงเวลาแล้วที่สถาบันอุดมศึกษาต้องตื่นตัวต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้างต้น รวมทั้งแนวโน้มใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งการปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalizing Knowledge-Based Economy) การปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร (Value-Added Segment) และการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการที่อาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge-Intensive and Innovation-Driven Products and Services) เชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเรื่องของการเรียนกับการทำงานเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนสามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจะเน้นเรียนในลักษณะ Module เน้นสมรรถนะและทักษะมากกว่าความรู้ ตลอดจนเรียนเพื่อสร้างความท้าทาย และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถ “ฝ่าวิกฤตการศึกษาไทยด้วยคุณภาพ” โดยการสร้างคนไทย 4.0 ที่มีความคิดทันสมัยทันโลก ที่สำคัญคือ “มหาวิทยาลัยต้องคิดใหญ่ให้ได้” เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็น High Level Quality Workforce พัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไป มิใช่เพียงเด็กมัธยมศึกษากว่า 3 แสนคนเช่นเดิม ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หมายถึงคนทำงานและผู้สูงอายุอีกกว่า 10 ล้านคน ที่ต้องการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การทำงานจริงที่จะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น

สิ่งสำคัญของการอุดมศึกษาก็คือ “เรื่องของคุณภาพ” ซึ่งมหาวิทยาลัยมักจะถูกคาดหวังว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองโลกที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสังคม ประเทศ และโลกได้ และแน่นอนว่า คำว่า “คุณภาพ” มีความหมายหลายอย่าง โดยในส่วนของคุณภาพสำหรับการอุดมศึกษา มีคำจำกัดความหมายรวมถึง 3 ปัจจัย ได้แก่ การเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด การสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้หรือลูกค้า และจะต้องมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยจะต้องดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพควบคู่ไปด้วยเสมอ

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักในความสำคัญในการใช้ระบบคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากปี 2553 ได้มีการพัฒนาเกณฑ์ MUQD มาใช้ในมหาวิทยาลัย จากนั้นนำเกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA มาตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ จนนำสู่การปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัยในปี 2558 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา “Thailand Quality Education Forum 2019” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “Accountable QA: Commitment to Success” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 50 ปี แห่งการพระราชทานนาม และ 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ ผ่านการบรรยาย การเสวนา การนำเสนอผลงาน และการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  041 ร่วมมือกับ CP All ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
  037 มหิดล-บูรพาเตรียมร่วมมือผลิตกำลังคนรองรับ EEC
  008 เห็นชอบให้ Les Roches Global Hospitality เข้ามาจัดการศึกษาใน EEC
  506 ใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีอิงสมรรถนะ
  487 ยกระดับสมรรถนะภาษาจีน
  475 รมช.ศธ.อุดม ลงพื้นที่ ครม.สัญจร หนองบัวลำภู และอุดรธานี
  461 เยี่ยมชมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มจพ.
  432 ทปอ.เปิดโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer
  402 การลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและพะเยา
  389 หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ