.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 45/2562
ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
ครั้งที่ 1/2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

เห็นชอบให้ดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่เรียนครูทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยในเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในอนาคตคนที่จะเป็น “ครู” ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมิใช่การทดสอบย้อนหลัง แต่จะทดสอบกับผู้ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี, ประกาศนียบัตร, ปริญญาโท เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการเพราะยังไม่มีความพร้อม

จากนี้คุรุสภาจะแจ้งให้ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้รู้ล่วงหน้าว่า เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอัตโนมัติดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้ารับการทดสอบต่อไป ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นมติที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้หารือกับคุรุสภา เพื่อให้ได้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน

เห็นชอบการรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ประชุมเห็นชอบ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด พร้อมทั้งผ่านการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ได้แก่ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 11 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 5 หลักสูตร และปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร

รับทราบการออก-ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ การอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,265 ราย จำแนกตามประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2,223 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 35 ราย

รวมทั้งได้รับทราบการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4,504 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 4,383 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 81 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 39 ราย

ผลสำรวจ "คุรุสภา" มีความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 319 หน่วยงาน

ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความพร้อมในภาพรวมร้อยละ 68.17 และมีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในระดับกรมทั้งหมด ทั้งยังมีมิติที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นที่สุด รองลงมาคือ มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตามยังมีมิติที่ต้องเร่งพัฒนา อาทิ มิติที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ เป็นต้น

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ