.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 43/2562
ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)" พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ บางนา

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานว่า "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน

โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน 6 ระดับ ได้แก่

1) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล
2) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, นโยบายประเทศไทย 4.0, ศาสตร์พระราชา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
3) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน
4) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว
5) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ท้องถิ่น: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สร้างความสุขสู่ชุมชน
6) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัดของนักเรียน ชี้แนะให้คำแนะนำในสิ่งที่เด็กถนัดและทำได้ดี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมให้มีการสำรวจความต้องการและความพร้อมของโรงเรียนในโครงการ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ความขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนโดยเร็ว

ทั้งนี้ มีแผนที่จะขยายผลโครงการตามลำดับ โดยเพิ่มหน่วยงานที่จะร่วมดำเนินการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมเป็น 8 กระทรวง ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเตรียมขยายไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ หรือโรงเรียนในพื้นที่พิเศษต่อไปในอนาคตด้วย

ขอเน้นย้ำเกี่ยวกับการทำงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน อาทิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะต้องเชื่อมโยงสู่ประชาชน ชุมชน ดึงอาชีวศึกษาเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของทักษะวิชาชีพ เพื่อให้การเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน กศน. ช่วยให้เรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นต้น

เมื่อนั้นจึงจะเชื่อมโยงไปสู่ "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและความสมบูรณ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงบูรณาการเชื่อมโยงโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกับโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ โครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม

ในส่วนของการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ต้องดำเนินการร่วมกันทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา โดยก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ จะต้องมีการวางแผนและเสนอความต้องการด้านบุคลากรและสถานศึกษา ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ และความต้องการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การวางแผนและเสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น ตามบทบาทหน้าที่ภารกิจและความรับผิดชอบของตนเอง พร้อม ๆ กับอธิบายให้เด็กและเยาวชนเห็นภาพอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนการศึกษา แผนการพัฒนาทั้งในระดับภาคและพื้นที่ เมื่อนั้นจึงจะทำให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดความเข้มแข็ง ส่งผลต่อการสร้างนักเรียนของเรา ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีงานทำ และเติบโตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไปจนถึงทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานและปฏิบัติงานในภูมิภาค ตามการบริหารงานในระดับภาพรวมของประเทศ จำนวน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน พร้อมแต่งตั้งศึกษาธิการภาค ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในการอำนวยการ ประสานงาน และกำกับติดตามงานด้านการศึกษาในพื้นที่ภาค และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จึงขอให้ศึกษาธิการภาคทั้ง 6 ท่าน ได้ช่วยกำกับดูแลและสร้างความเข้าใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 7,100 แห่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดประชุมชี้แจงในระดับภาค เพื่อสร้างความเข้าใจควบคู่ไปกับการทำงานในระดับเขตพื้นที่ด้วย พร้อมจะเผยแพร่ข้อสรุปความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ ให้โรงเรียนในทุกระดับในแต่ละเขตพื้นที่ได้รับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันต่อไป

ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 "คาดหวังจะเห็นโรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม อาทิ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครูสอนภาษาชาวต่างชาติ มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน, มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนในเมือง, มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการบริหารงานได้อย่างแท้จริง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ของตำบล ในส่วนของการบริหาร ต้องการผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทเสียสละ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน นอกจากนี้ ต้องการครูที่มีความเมตตา เอาใจใส่ และช่วยเหลือศิษย์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางกายจิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณอันดีงาม สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่ดีให้กับเด็กได้ สิ่งสำคัญคือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนเป็นคนดีและมีความรู้รอบด้าน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีลักษณะอันพึงประสงค์ จบแล้วมีงานทำหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้"

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 "สิ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงคือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง มีอิสระในการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และสร้างโอกาสให้นักเรียนการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ส่วนผู้บริหารโรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและพร้อมทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน ที่สำคัญคือ ครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีจิตวิญญาณของการเป็นครู มุ่งสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี นำความคิดและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ เสนอให้พัฒนาอย่างเร่งด่วนในประเด็นของการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการดำเนินโครงการที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อม ๆ กับเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อไป"

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 "เสนอให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบลที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข อ่านออก เขียนได้ มีความรู้ด้านภาษา ทันเทคโนโลยีคิดวิเคราะห์เป็น มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด โดยผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พร้อมสร้างความเข้าใจถึงงานที่จะต้องทำและเป้าหมายของโครงการ นั่นก็คือ การจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความรักที่ต้องการจะเห็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับครูที่จะต้องมีทักษะ มีความเข้าใจในการจัดการศึกษา ตลอดจนเข้าใจจุดหมายปลายทางของโครงการว่าต้องการอะไร พร้อมกับมีความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์ และมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ"

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  039 ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.
  034 ประชุม รร.ร่วมพัฒนา ที่เชียงราย
  032 ลงนามร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  031 บทบาทผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  010 ศธ-CP All หารือรับ นร.ราชประชานุเคราะห์เข้าเรียนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
  009 Edu Digital 2019 เชียงใหม่
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ