.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าว ที่ 41/2562
ศธ.-CP All ร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เริ่มปีการศึกษา 2562


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมการประชุมสรุปความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา นิสิตนักศึกษา เป็นต้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต "บัณฑิตพรีเมี่ยม" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษากับภาคการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเชียงราย สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการนวัตกรรมการค้า การตลาด, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, เทคโนโลยีไฟฟ้า และอาหารและเครื่องดื่ม

ในส่วนของการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการเปิดกว้างอย่างมาก เพราะไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องผลการเรียนแต่อย่างใด แต่ให้ขึ้นอยู่กับความตกลงของสถานศึกษาว่า จะเปิดรับจำนวนเท่าไรในแต่ละสาขาซึ่งได้มีการประกาศไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของภาพรวมตั้งเป้าหมายที่จะรับนักศึกษากว่า 5,100 คน และได้รับรายงานว่ามีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ เตรียมที่จะขยายจำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไปอีกจำนวน 10,000 คน

รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่แนะแนวประชาสัมพันธ์ร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ภาคเอกชนอื่น ได้สร้างความร่วมมือ พร้อมกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน และร่วมบ่มเพาะทักษะสมรรถนะที่มีความจำเป็นร่วมกับสถานศึกษา ที่นอกจากจะได้ร่วมผลิตคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาและเงินทุนการศึกษา ซึ่งหากรู้จักการประหยัดอดออม สามารถมีเงินเหลือไว้เป็นทุนหลังเรียนจบด้วย

ขอแสดงความขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในมุมมองของการทำงานจริง และได้เรียนรู้จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยไม่ต้องไปฝึกงานใหม่ด้วย โดยซีพี ออลล์ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 70% แก่สถานศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไป ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาถึง 100% แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมรับเข้าทำงานทันทีหลังเรียนจบการศึกษา ถือเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ดังนั้น เมื่อความต้องการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษาก็ต้องปรับตัวตาม โดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตกำลังคนเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ผลิตที่รู้ข้อมูลและแนวโน้มความต้องการมากขึ้น เพื่อผลิตคนได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสร้างการมีงานทำมากขึ้น ดังเช่น สภาอุตสาหกรรมของเยอรมนี สามารถเสนอความต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาผลิตคนในสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความเชื่อว่าการเรียนการสอนของซีพี ออลล์  นอกจากจะทำให้มีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังจะช่วยหล่อหลอมเด็ก ๆ ให้มีความเก่งและมีความฉลาดทางอารมณ์ในเวลาเดียวกัน พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ริเริ่มโครงการดี ๆ และชวนให้ชาวซีพีออล์มาร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  037 มหิดล-บูรพาเตรียมร่วมมือผลิตกำลังคนรองรับ EEC
  008 เห็นชอบให้ Les Roches Global Hospitality เข้ามาจัดการศึกษาใน EEC
  506 ใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีอิงสมรรถนะ
  487 ยกระดับสมรรถนะภาษาจีน
  475 รมช.ศธ.อุดม ลงพื้นที่ ครม.สัญจร หนองบัวลำภู และอุดรธานี
  461 เยี่ยมชมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มจพ.
  432 ทปอ.เปิดโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer
  402 การลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและพะเยา
  389 หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
  375 มอบนโยบายศูนย์ความเป็นเลิศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ