.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 40/2562
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ปีงบประมาณ 2561 ของ ศธ.


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "รายงานผลการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ"

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 โดยมีการดำเนินการสำคัญ เช่น การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวม วิเคราะห์โครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำเป็นเอกสารรายงานผล เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคลที่สนใจต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

Written by สนย.สป.
Photo Credit www.eeco.or.th
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  036 ประกาศกระทรวง GAT/PAT
  021 ลงพื้นที่ กศน.แม่ฮ่องสอน
  019 งานวันเด็กแห่งชาติ
  015 นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  500 ก.ค.ศ.ยกเลิก Logbook
  497 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
  483 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562
  472 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ