.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 31/2562
ศธ.จัด
ประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางในการเป็นประธานการประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยเน้นทุกภาคส่วนน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน นำมาเป็นหลักในการทำงานด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดการประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องทั้ง 6 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างกลไกการบริหารการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในระหว่างรอร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้ โดยได้ดำเนินงานในลักษณะคู่ขนานในหลายส่วน อาทิ การประกาศพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 ภาค, ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละภาค, การลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ คนไทยนับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพสกนิกรมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ทุกคนซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่สอดคล้องกับการยกระดับการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ความว่า "การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเป็นต้องใช้ความรู้อันกว้างขวาง ใช้ความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจ และความเพียรพยายาม และความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะทำได้สำเร็จ" และ “งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น"

รวมทั้งพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาเป็นหลักในการทำงานด้านการศึกษา ตลอดจนการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จึงเน้นย้ำให้ครูน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด/ถูก สิ่งดี/ชั่ว เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทำ มีอาชีพ คือ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ และ 4) เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ที่ต้องช่วยกันส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี อาทิ การมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ในส่วนของ “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จะต้องรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทักษะนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การเป็นผู้ประสานงานอย่างราบรื่น ตลอดจนทักษะการประนีประนอม การประชาสัมพันธ์ และการประชาสงเคราะห์ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การนำนวัตกรรม แนวความคิด ตลอดจนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ขอย้ำถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมกับ "ภูมิสังคม" อย่างต่อเนื่อง เมื่อนั้นจึงจะเกิดการพัฒนาที่มีประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ขอให้รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเท็จจากเข้าผู้ร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย เพื่อให้กระทรวงศึกษาศึกษาธิการนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  010 ศธ-CP All หารือรับ นร.ราชประชานุเคราะห์เข้าเรียนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
  009 Edu Digital 2019 เชียงใหม่
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ