.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 29/2562
ศธ.
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2562


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังการประชุม ได้มีการแถลงผลการประชุมโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ สาธารณสุข ศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมแถลงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกหน่วยงานเสนอความเห็นว่าต้องการให้ ศธ.เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจเรื่องใดบ้างในการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอให้ ศธ.เร่งปลูกฝังเด็กในวัยเรียนเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องการแยกขยะ การปลูกต้นไม้ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ก็ได้เสนอความเห็นต้องการให้ ศธ. เร่งการสร้างการรับรู้ด้านการศึกษา ให้เป็นกระทรวงเพื่ออนาคตของชาติ ทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้าง Mindset ใหม่ของสังคม เช่น ไม่ใช่เรียนเพื่อปริญญา แต่เพื่อการมีงานทำ สร้างทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าหลายกระทรวงต้องมองกันใหม่ที่จะให้เป็นกระทรวงเพื่ออนาคตของประเทศ

นายกรัฐมนตรีกำชับให้ ศธ.เร่งการพัฒนาศักยภาพเด็กในการก้าวสู่สากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษควรเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารได้ มีการพัฒนาการเรียนการสอน Coding/Programming ในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเด็กที่มีความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยขอให้ทุกหน่วยงานติดตามข้อมูลจาก Social Media หากพบเด็กที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษ แต่เรียนดี ขอให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อ พร้อมกันนี้มอบหมายให้ ศธ.เร่งยกระดับการทดสอบระดับนานาชาติ เช่น โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของไทยให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้น เนื่องจากคะแนน PISA เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการลงทุนของประเทศ รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ร่วมกันนำเรื่องดังกล่าวเป็นโจทย์ในการสนับสนุน ศธ. เพื่อร่วมพัฒนาเด็กให้ไปสู่เป้าหมาย

ในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ กศน. ที่จะต้องจัดการศึกษาให้เทียบเคียงกับการสอนระบบปกติ ดูแลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มแรงงานหรือผู้ใช้แรงงานด้วย อีกทั้งสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นทั้ง 3 ส่วน คือ "เด็ก-ครู-ผู้ปกครอง"

นายกรัฐมนตรียังได้ขอให้ ศธ.ช่วยสร้างการรับรู้ด้วยข้อเท็จจริงไปยังสถานศึกษา เช่น สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยสามารถนำข้อมูลจากสำนักโฆษกฯ ไปสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลงให้ได้ ซึ่ง สพฐ.ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสารใกล้ชิด และดูว่าที่ตั้งของโรงเรียนเป็นจุดที่เกิดวิกฤตหรือไม่ รวมถึงต้องให้ความรู้แก่นักเรียนในการสังเกตตัวเองหากกรณีเกิดอาการแพ้จากฝุ่นเป็นอย่างไร ทั้งนี้ จะได้แจ้งเพิ่มเติมขอให้ครูประจำชั้นเอาใจใส่ ติดตามดูแลเด็กเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวและมีการติดต่อประสานกับแพทย์ โรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่การประกาศให้ลด หรืองดกิจกรรมกลางแจ้งนั้น หากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งอยู่หน้างานสามารถพิจารณาสั่งงดกิจกรรม ลดกิจกรรม หรือเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ทันที

ในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนั้น นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ขอให้ทำความเข้าใจแก่ประชาชน ต้องการให้ข้าราชการและครูทำความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่มีข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ย้ำถึงการวางตัวช่วงเลือกตั้งเพราะยังไม่มีภารกิจ แต่สำหรับ สพฐ.ซึ่งมีบุคลากรครูกว่า 4 แสนคน ได้ออกหนังสือซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแจ้งการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการ โดยย้ำเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ส่วนประเด็นที่มีการเรียกร้องให้เลื่อนวันสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT มาเป็นกำหนดเดิมคือ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 หากมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปนั้น นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการสอบถามในการประชุมครั้งนี้ แต่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแล้วว่า หากมีการประกาศเลื่อนเลือกตั้ง ก็ให้คืนวันสอบแก่นักเรียน แต่ขอให้รอจนกว่าจะมีความชัดเจน

อนึ่ง ก่อนการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยและห้องประชุมต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารราชวัลลภ

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit PR-MOE one team
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ