.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 25/2562
งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ว่า การจัดงานวันครูครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาผนึกกำลังจัดงานวันครู ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญของครู ในฐานะของผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นกำลังคนที่สำคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป และเพื่อจัดแสดงผลงานด้านการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในรอบ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการต่อสาธารณชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันครูในครั้งนี้ เป็นปีที่ 63 โดยวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นงานวันครู ซึ่งครูคือ ครูของแผ่นดิน ครูของประเทศชาติ ครูของเด็ก และครูของสังคม ครูนอกจากจะมีหน้าที่ผลิตเด็กให้จบการศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว ก็ต้องสอนให้เด็กสร้างความสงบให้สังคม ผลิตคนให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเป็นคนดีมีจิตอาสา ทั้งหมดถือเป็นคุณธรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันก็มีการเผื่อแผ่แบ่งปัน และส่งผลต่อไปถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

ทั้งนี้ หน้าที่ของครูมีมากมายหลายด้าน ทั้งยังเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์มีคุณธรรม และปลูกฝังการมีระเบียบวินัยตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งการต่อแถว การรับประทานอาหารให้มีความเรียบร้อย นอกจากนี้ ในยุคแห่งการแข่งขันในทุกพื้นที่ทั่วโลก เช่น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้า การเปิดเสรีด้านต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของโลก การผลิตครูจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคปัจจุบัน จะสอนในรูปแบบเดิมคงไม่เพียงพอ รวมทั้งขอฝากในเรื่องการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ การคิดเร็ว และการคิดเลขในใจด้วย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่า “ครู” เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชาติและของโลกใบนี้ รวมทั้งเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมควรให้การยกย่องและภาคภูมิใจในครู

ดังนั้น การจัดงานวันครู เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้ทบทวนถึงสิ่งที่ทำในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งใดดีก็ควรทำให้ได้ดีกว่าเดิม หรือมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลทุกคน นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มิใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้รางวัลมา

ในส่วนของรัฐบาล มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปก็ไม่ได้หมายความว่า การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลวร้ายหรืออย่างไร แต่ปฏิรูปเพื่อปฏิรูปตนเอง ปฏิรูปเพื่อเด็ก สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการปฏิรูปครู ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคงไม่ดีเท่าครูปฏิรูปตนเอง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและสังคม อาทิ การเพิ่มเติมความรู้ในห้องเรียนโดยการชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การถกแถลงแสดงความเห็นในชั้นเรียน เกี่ยวกับประเด็นความรู้จากสื่อ Social Media, การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกด้วยการพูดหน้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สำหรับการปฏิรูปการศึกษา ต้องจัดลำดับปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและแก้ปัญหา ซึ่งเชื่อแน่ว่าการแก้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งปี ทุกอย่างต้องใช้เวลา หรือบางสิ่งอาจไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ แต่อาจเกิดขึ้นในรัฐบาลหน้าก็เป็นได้ ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยนปัจจัยภายในภายนอกก็เปลี่ยนตาม ดังนั้นจึงต้องช่วยกันหาวิธีการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมที่สุด

ในส่วนของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยเฉพาะการนำเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง บางคนอาจเรียนไม่ไหว บางคนต้องทำงานหารายได้ ดังนั้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องเพิ่มสมรรถนะของสำนักงาน กศน. เพื่อยกระดับเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษามากขึ้น สำหรับการศึกษาอาชีวศึกษา ก็ต้องพัฒนาให้เรียนอาชีวะแล้วมีงานทำ มิใช่มุ่งเรียนเพื่อใบปริญญาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีงานทำ โดยต้องมีข้อมูลแนวโน้มความต้องการกำลังคนของประเทศ ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ จึงจะสามารถผลิตคนได้ตรงกับคุณลักษณะในแบบนั้น ๆ ได้

โอกาสนี้ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ครูของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จำได้ว่าได้สอนนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 ซึ่งเข้าเรียนปี 1 โดยตนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จำรุ่นนี้ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งบุคลิกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนรูปร่างสูงเด่น พูดจาเสียงดังฟังชัด เมื่อเดินมาในกลุ่มเพื่อนก็จะได้เห็นชัดเจน ส่วนเรื่องการเรียนทั่วไป ปกติจะจดจำเด็กได้ดีใน 2 กลุ่ม คือ เด็กที่เรียนดี และเด็กที่เรียนค่อนข้างอ่อน สำหรับนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในทั้ง 2 กลุ่มนี้ แต่การเรียนก็ไปได้แบบสบาย ๆ หากจะถามถึงบุคลิกของตนที่ลูกศิษย์จดจำได้แม่น คือ “ความเอาจริงเอาจังไม่ยินยอมหรือละเว้น แม้แต่เรื่องความรู้ ระเบียบวินัย”

เป็นปกติของครูที่อยากเห็นลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า การได้เห็นว่าลูกศิษย์ทุกคนก้าวหน้าในทุกตำแหน่ง ได้เป็นสุดยอดไม่ว่าด้านใด ก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นธรรมดา และตนก็มีความภาคภูมิใจในตัวนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นรุ่นน้องโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสุดยอดของประเทศ และได้ติดตามการทำงานมาตลอด ทั้งนี้มองว่าประสบความสำเร็จ ทำได้ดี รวดเร็ว แม้บางครั้งอาจจะเข้มแข็ง แต่นั่นก็เป็นเพียงบุคลิกของทหาร

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นองค์ปาฐก, การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” ได้แก่

   1) คุณธรรมนำครูไทย ประกอบด้วย คุณค่าแห่งศาสตร์พระราชา พาครูสู่ระบบใหม่แห่งการพัฒนา ผลิตสรรหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รักษาความก้าวหน้าและศักดิ์ศรี ให้มีกำลังใจในชีวิต และเกิดธรรมภิบาลในสถานศึกษา
   2) สานพลังเครือข่าย ประกอบด้วย สานพลังร่วมพัฒนา การศึกษาพื้นที่พิเศษ อัพเกรดฝีมือชนคนสร้างชาติ เน้นการพัฒนาระบบดิจิตอล สร้างสรรค์หลักสูตรเชื่อมโยงทั้งระบบ ครบด้วยภาคีเครือข่าย
   3) สร้างเด็กไทย 4.0 ประกอบด้วย สร้างสรรค์นวัตกรรม นำทักษะ ICT มีทักษะผู้ประกอบการ สร้างฐานปรับตัวได้ในสังคมโลก จรรโลงด้วยคุณธรรมรับผิดชอบสังคม

อนึ่ง ในวันเดียวกันเวลา 07.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และพิธีสักการะพระพฤหัสบดี สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ตลอดจนพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา

ในช่วงบ่ายวันที่ 16 มกราคม​ 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถา ม.ล.ปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" ตอนหนึ่งว่า ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 การศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมวิธีการศึกษาแบบเดิม และมีการเปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัยตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีจวบจนปัจจุบัน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่โดยเป็นพันธะของครูก็คือ การสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่งคนดี และต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย

ในปัจจุบัน สิ่งที่ครูต้องคิดทบทวน และคำนึงถึงให้มาก คือ การสร้างคนดีมีคุณธรรมให้กับบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งไว้ว่า หากบุคคลใดมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตัปปะ คือ ไม่มีความละอายต่อบาป นำความรู้นั้นไปใช้ในทางมิชอบ ก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน รวมทั้งพระบรมราโชวาทอื่น เช่น

“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชาติในวันข้างหน้า ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านออกไปเป็นครู ท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จโดยสมบูรณ์”
...พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2 ธันวาคม 2508...

“การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป”
...พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม 2505...

นอกจากนี้ เมื่อกล่าวถึงครู ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ คือ หน้าที่ด้านการสอน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนในด้านพื้นฐานความรู้วิชาการและความรู้ด้านอาชีพ พร้อมทั้งหน้าที่ด้านการอบรม เพื่อฝึกจิตใจผู้เรียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัยในด้านศีลธรรมจรรยา ด้านวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้ที่เป็นครูจึงต้องทบทวน และให้ความสำคัญกับการอบรม ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสอน ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ใจความว่า

“ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย”  ...พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 15 ธันวาคม 2503...

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สิ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งมากที่สุด คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และ “การรู้จักหน้าที่ของตนเอง” ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง คือ การเป็นพลเมืองดี การเป็นครูก็มีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดี และมีหน้าที่ในการสั่งสอน และอบรมศิษย์ จึงขอฝากครูในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์สุจริต ทำความดีให้เป็นนิสัย มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจรรยา และที่ขาดไม่ได้ต้องสั่งสอนให้ศิษย์สามารถทำงานเป็น พึ่งพาตนเองได้ โดยในสังคมปัจจุบันประเทศชาติต้องการคนดีอย่างมาก การสร้างคนดีให้บ้านเมืองจึงสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างคนเก่งให้บ้านเมือง ซึ่ง “การสร้างคนดี ถึงแม้จะทำยากแต่ก็ต้องทำ“ จึงขอให้ถือเป็น “หน้าที่” ของครู และขอฝากให้ครูทุกคนกลับไปช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองของเรา

ดังนั้น การเป็น ”ครูโดยจิตวิญญาณ” คือ ครูที่ศรัทธาต่ออาชีพครู รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครู เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของความเป็นครู มีความอดทน อดกลั้น และต้องถ่ายทอดคุณค่าความดีไปยังศิษย์ด้วยจิตสำนึกและวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยการได้เป็นครูและศิษย์กันแล้วครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นครูและศิษย์ไปชั่วชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระประสงค์ให้การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง รู้จักผิดชอบชั่วดี, มีอาชีพ มีงานทำ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าใจคุณค่าของเงิน และสุดท้ายเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ต่อจากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้คารวะครูอาวุโส (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา) และมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส พร้อมทั้งมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ได้แก่ ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “สธ”, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว”, รางวัลคุรุสภาระดับยกย่อง, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”, รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา, รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ, ผู้ชนะการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู, ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู, รางวัล “พระพฤหัสบดี”, ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ รวมทั้งรางวัล “ครูดีในดวงใจ” และ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา”

โดยในช่วงท้าย รมว.ศึกษาธิการ ได้เปิดวีดิทัศน์ตัวอย่างเด็กไทยที่ประสบความสำเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ คือ ความอยากรู้อยากเห็น และการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ พร้อมหาคำตอบด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมทั้งคุยกับครูให้มาก ฟังและใฝ่หาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ นักเรียนเป็นเพื่อนกับครู และครูสอนให้คิด วิเคราะห์ ค้นคว้า เพื่อฝึกระบบการคิด ส่งผลให้เมื่อเจอปัญหาใหม่ ๆ จะสามารถแก้ได้

นอกจากนี้ ระบบการเรียนที่มหาวิทยาลัย​เคมบริดจ์​ มีอัตราส่วนครูกับนักเรียน 1:1 และ 1:2 ส่วนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญ เพราะเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก ล้วนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้บางคนอาจเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้ เพราะไม่มีคนแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย

Written by อิทธิพล​ รุ่งก่อน, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit PR-MOE one team
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ