.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 23/2562
รมว.ศธ.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ก่อนประชุม ครม.สัญจรภาคเหนือ


พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ นำคณะรัฐมนตรี​ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี​อย่าง​เป็นทางการ​นอก​สถานที่​ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย, นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นพ.ธีระ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​อุตสาหกรรม, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

นายก​รัฐมนตรี​ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้ประสบปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน จากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และทำเป็นพื้นที่ทำกิน ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมานั้นไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป ทั้งยังทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงได้เกิดแม่แจ่มโมเดลขึ้น โดยเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนและครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ และขณะนี้มีแนวทางที่จะขยายผลแม่แจ่มโมเดลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัด​เชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอฝากให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินให้คุ้มค่า ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมทั้งดูแล รักษาหวงแหน และเพิ่มมูลค่าที่ทำกิน เพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน อีกทั้ง ขอให้ช่วยกันดูแลและป้องกันการแผ้วถางป่าและเผาป่า ตลอดจนร่วมกันทำวิสาหกิจชุมชน ตลาดประชารัฐ และเกษตรชีวภาพ เพื่อดำรงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่กำลังเผชิญปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการจราจรที่หนาแน่น การก่อสร้าง การเผาต่าง ๆ และควันจากโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้น รัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากาก รวมทั้งฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศ และเตรียมทำฝนเทียม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย และต้องหาแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามมาตรการอย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ และดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาในหลายด้าน อาทิ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา การดูแลเด็กปฐมวัย การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมของโอกาส การบริหารจัดการน้ำ ลดความเสียหายจากภัยแล้ง การพักชำระหนี้เกษตรกร เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ส่วนเงินกองทุนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐจัดสรรให้ ขอให้ประชาชนขอให้ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนพัฒนาตนเอง คิดใหม่ คิดให้เป็น เพื่อเป็นประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 12.5 ล้านไร่ มีประชากรประมาณ 1,700,000 คน แบ่งการปกครองเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 220,000 ล้านบาทเศษ โดยภาคบริการมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว อีกทั้ง มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ลำไย กาแฟ และพืชผักเมืองหนาว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและมีมูลค่าสูง การค้าการลงทุน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ซึ่งมีแนวทางหลักในการยกระดับศักยภาพและปรับปรุงฐานเศรษฐกิจเดิม มุ่งสร้างฐานเศรษฐกิจไปในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ และใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาที่สำคัญและความท้าทายหลายประการ จากการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชน ที่อยู่ในชนบทพื้นที่ห่างไกล และข้อจำกัดในพื้นที่ทำกิน สำหรับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาความเจริญไปพร้อมกัน ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่​ชนบท ภายใต้นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการที่รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและ​สิ่งแวดล้อม​ มอบหนังสือแสดงสิทธิโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบสมุดบัตรประจำตัวผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้กับประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนและครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ และนิทรรศการ​จากหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ