.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 22/2562
ศธ.ขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อนำแนวทางการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในระดับภาค โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., ผู้บริหารศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาคเหนือ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนการศึกษาระดับภูมิภาคครั้งนี้ ได้เชิญศึกษาธิการภาคทั้ง 6 ภาค ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อมาพิจารณางานที่ได้เริ่มดำเนินการ รวมทั้งเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์กรหลักในการทำงานคือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

โดยส่วนกลาง จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและให้การสนับสนุน รวมถึงข้อระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในพื้นที่ การบริหารราชการที่รัฐบาลกำหนดให้เป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน จะมีศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนส่วนราชการในระดับจังหวัด ร่วมกันทำงานเชื่อมโยงกันหมด เพื่อส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่าง ๆ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในปี 2580

 

การประชุมครั้งนี้
แต่ละองค์กรหลักได้รายงานต่อที่ประชุม
ได้รับทราบความก้าวหน้า
แนวทางการบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

 
 

1. สป.ศธ. : นำเสนอแนวทางบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ให้ความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการมอบหมายการทำงาน 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เป็นตัวอย่าง และเชิญศึกษาธิการภาคอีก 5 ภาค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป. คือ สำนักงาน ก.ค.ศ./กศน./สช./ศธจ.ในพื้นที่ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยได้กำหนดแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) คือ 1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เด็กและเยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง 3) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่เป็นการบูรณาการแผนงาน โครงการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

รวมทั้งการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาภาคเหนือ คือ "ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ศธ. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ข้อมูลสารสนเทศ โดยรัฐบาลมอบหมายให้ ศธ. ดูแล Big Data 2 เรื่อง คือ ข้อมูลจำนวนเด็กในวัยเรียน และข้อมูลความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งส่วนภูมิภาคจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับส่วนกลางอย่างแท้จริง

2. อาชีวะ : เชื่อมโยงทุกหน่วยต่อเนื่อง เร่งจัดทำ Big Data ของศูนย์ประสานงานฯ  ภาคเหนือ 3 ศูนย์ย่อยให้เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สอศ. มีการบูรณาการร่วมกับ สพฐ./สกอ./กศน. อย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องของหลักสูตรของอาชีวศึกษาที่เชื่อโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา โดยจะดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562, เรื่องการจัดการศึกษาของผู้พิการ ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในระบบจำนวน 4,343 คน, โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นักเรียนของอาชีวศึกษาได้รับทุน จำนวน 120 ทุน, การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ปีที่ผ่านมา สอศ. จัดสรรงบประมาณจำนวน 237 ล้านบาท มีผู้เรียน 40,000 คน ตลอดจนดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รายงานเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีจำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบน 1 และ 2  2) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 3) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2

ซึ่งทุกศูนย์ฯ มีภารกิจเร่งงดวน คือ จัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการที่ลงทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดประชุมผู้รับผิดชอบของสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือตามศูนย์กลุ่มจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนำสถานประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาลงทะเบียนในระบบ Big Data System ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

3. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ : ร่วมขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ขานรับนโยบายของรัฐบาล

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยชูบทบาทของ "สถาบัน กศน.ภาคเหนือ" เพื่อบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ตามโครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ซึ่งมีผลงานดำเนินงาน ดังนี้

1) สนับสนุนการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป้าหมายคือให้เกิดความชัดเจนสำเร็จเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญกับระบบรายงานเป็นพิเศษ มีการกำหนดช่วงเวลาการทำงานให้มีความชัดเจน รวมถึงดำเนินการไปให้ครบทุกชุมชนต้นแบบ

2) มอบหมายให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าไปเป็นผู้ชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาประชากรที่อยู่นอกระบบ การศึกษาในภูมิภาค โดยตั้งเป้าให้เป็นแห่งแรกที่สามารถทำการเก็บประชากรตกหล่นให้ได้ผลมากที่สุด จากนั้นจึงดำเนินการคืนเด็กตกหล่นเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายจะทำให้สำเร็จก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม 2562

3) ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นที่หน้าเพจของร้านค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือและคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาช่วยดำเนินการและให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

4) ส่งเสริมให้ประชากรอ่านออกเขียนได้ ซึ่ง กศน.มีวัตถุดิบที่เป็นเรื่องของการอ่านในพื้นที่อยู่แล้ว คือห้องสมุดของ กศน.จำนวนกว่า 900 แห่ง มีห้องสมุดทุกรูปแบบ เช่น ห้องสมุดชาวตลาด ห้องสมุดชาวเรือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยปีนี้ กศน.จะเพิ่มเรื่องการอ่านให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ครบทั้ง 4 กระบวนการทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนภาษาที่ 2 และ 3 เพื่อขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย

5) ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน รวมทั้งการลดการใช้พลาสติกลงให้ได้

นอกจากนี้ จะขอเสนอเปิดสถาบัน กศน.ภาคใต้ชายแดนเพิ่มให้ครบ 6 ภาค เนื่องจากเดิม กศน.มี 5 ภาค ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดภาคการพัฒนาออกเป็น 6 ภาค จึงควรเพิ่มสถาบัน กศน.ภาคใต้ชายแดนขึ้น เพื่อขอบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการภาคใต้ชายแดนและสำนักงาน กศน.ภายใต้ข้อสั่งการสำคัญที่เรียกว่า กศน.เข้มแข็ง ในปี 2562 ให้ได้

 

รมช.ศธ.มอบแนวทางดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการทำงาน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมภายหลังรับฟังรายงานของทุกหน่วยงานว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมาก ซึ่งแต่ละหน่วยงานชี้ให้เห็นแล้วว่าจะเชื่อมโยงการทำงานในส่วนของภาคเหนืออย่างไร จึงฝากแนวทางดำเนินการ ดังนี้

  • ให้ไปดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนขยายให้เชื่อมโยงกัน  ซึ่งศึกษาธิการภาคจะต้องมีลักษณะประจำตัว คือ "เป็นนักเชื่อมโยง" ไม่ว่าจะเป็นในระดับภาคหรือในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง

  • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 ภาค  ถือเป็นเรื่องใหม่ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในเร็ว ๆ นี้ จะเป็นการพัฒนาการศึกษาแบบที่เรียกว่าพลิกโฉมหรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยนำร่องภาคละ 1 จังหวัด ที่เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กาญจนบุรี (ภาคกลาง) สตูล (ภาคใต้) และยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี (ภาคใต้ชายแดน) เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ซึ่งเมื่อออกเป็น พ.ร.บ.แล้ว จะมีการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยให้มีกรอบการทำงาน 7 ปี มีการทบทวนเป็นระยะ หากการนำร่องก้าวหน้าด้วยดี ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในลำดับต่อไป ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ก็ได้มีการขยายงานเรื่องนี้ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการประชุม "EDU Digital 2019" ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และจะดำเนินการในภาคอื่น ๆ ต่อไป

  • การพัฒนาคุณภาพประชากรด้วยการออกกำลังกาย หรือการนำการกีฬาเข้าสู่วงการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  ศธ.ได้รับมอบหมายดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย โดยในห้วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ศธ.เปิดสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยเฉพาะสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีกว่า 30,000 แห่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปดำเนินการในส่วนนี้ต่อไป เพราะพื้นฐานสุขภาพเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดคุณภาพของประชากรทั้งการพัฒนาจิตใจ ร่างกาย ทักษะความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการมีคุณธรรมด้วย

  • ให้แต่ละภาคจัดทำข้อมูลสารสนเทศของทุกภาคให้เป็นระบบ โดยใช้งบประมาณ ฐานข้อมูล และบุคลากรที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการ เนื่องจากเมื่อ "ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์" ก็จะนำไปสู่การทำงาน กำกับดูแล ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เน้นสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น  ขณะที่การดำเนินงานทุกขั้นตอน ทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ควบคู่ไปด้วย และหากมีความจำเป็นในเรื่องของระเบียบต่าง ๆ ก็สามารถนำเสนอเข้ามาได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มติ ครม. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับทราบเรื่องที่ประเทศไทยจะเป็นประธานการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่ง ศธ. มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และการเรียนรู้ของอาชีวศึกษา จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมด้วย โดยเฉพาะ กศน./สอศ.จะต้องเป็นเจ้าภาพในการประชุม เนื่องจากได้มีการคัดกรองและผ่านมติของที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเกียรติยศของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา
Photo Credit
อิชยา กัปปา
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  479 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ศธ.ในภูมิภาค
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  410 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้
  401 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
  398 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
  186 สพม.38 RE-X-Ray ยาเสพติด
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ