.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 20/2562
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ชุมชน คณะครู เข้าร่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เป็นโรงเรียนประจำแบบกินนอน ซึ่งการบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย เนื่องจากต้องมีครูที่อยู่กับเด็กตลอด 24 ชม. ถือเป็นภาระหน้าที่ที่หนักพอสมควร จึงยินดีและดีใจที่ สพฐ. มีโรงเรียนในลักษณะนี้เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

สำหรับความร่วมมือกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้น ขณะนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยได้จับคู่มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยในพื้นที่ 6 แห่ง กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่ง ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยพะเยา กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 (จ.พะเยา)

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 46 (จ.ชัยนาท)

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ รร.ราชประนุเคราะห์ 30 และ 31 (จ.เชียงใหม่)

  • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 (จ.เพชรบุรี)

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 (จ.ลพบุรี) และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 45 (จ.กาญจนบุรี)

  • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 (จ.พิษณุโลก)

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน รวม 200 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กราชประชานุเคราะห์ทั้ง 8 โรงเรียน สามารถเข้าถึงการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่งได้อย่างทั่วถึง

จึงถือว่าโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา ขอฝากให้โรงเรียนร่วมกันจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนประจำ ที่ต้องสอนให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินัย ระบบพี่ดูแลน้องในหอพักนอน พร้อมให้คิดและสื่อสารทำความเข้าใจกับเด็กถึงโอกาสที่ดีในด้านต่าง ๆ และให้ถือเป็นโอกาสอันดีของเราเช่นกัน ที่ได้ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง

ทั้งนี้ ฝากให้ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่งอย่างจริงจัง โดยเชื่อว่า เด็กจะมีอนาคตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และสิ่งที่ทำในทุกวันนี้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นผลสำเร็จ

ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งนอกจากความร่วมมือกับ รร.ราชประชานุเคราะห์แล้ว ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 6 แห่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 6 แห่ง, มหาวิทยาลัยเอกชน 7 แห่ง, มหาวิทยาลัยสังกัดอื่น 2 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 31 แห่ง โดยบริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่

ผู้แทนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจัดการเรียนการสอน 9 คณะวิชา เช่น การจัดการด้านการเงิน เทคโนโลยีดิจิทัล วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจและการค้าปลีก เป็นต้น

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำหลักสูตรของสถาบันปัญญาภิวัฒน์มาร่วมด้วย โดยมุ่งเน้น Competency-based จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนร้อยละ 50 และฝึกงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 50 เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 10 ประเภท ได้แก่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อที่ร้ายแรง (สังคมรังเกียจ) และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ด้วย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการถ่ายทอดสดเนื้อหาการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยออกอากาศตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนมีรายการพัฒนาวิชาชีพครูที่สามารถเข้าชมได้ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และอุปกรณ์พกพา ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน

กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบ DLTV ของโรงเรียนวังไกลกังวล โดยในอนาคตมีแนวทางที่จะแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม และโครงการ Connext ED มาเผยแพร่ผ่าน DLTV เพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้รับการติวหนังสือจากติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศด้วย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  010 ศธ-CP All หารือรับ นร.ราชประชานุเคราะห์เข้าเรียนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
  009 Edu Digital 2019 เชียงใหม่
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ