.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 19/2562
นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDs" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่เวทีสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับการจัดงานในปี 2562 ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ "เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDs" เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน เป็น “คนเก่ง คนดี มีสุข และทักษะอาชีพ” ให้เด็กได้แสดงออกถึงพลังความสามารถ ทั้งจากความคิด สติปัญญา และการลงมือทำ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมออกบูธในงาน อาทิ e-Library, ติวฟรีดอทคอม, STEM Education, จิตอาสาสุภาพบุรุษวัดสุทธิวราราม, นิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯลฯ และบูธของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ของ ศธ. แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลัก คือ

- โซนที่ 1 Thinking Kids (เด็กเก่ง) เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
- โซนที่ 2 Good Kids (เด็กดี) เพื่อให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตนตามคุณธรรม อันดีงามและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานอาชีพต่าง ๆ
- โซนที่ 3 Happy Kids (เด็กมีความสุข) เพื่อให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนาน
- โซนที่ 4 Model Kids (เด็กเป็นแบบอย่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดี

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต มีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตอาสา มีคุณธรรม รู้หน้าที่ มีความรักความสามัคคีและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ขณะเดียวกันก็ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

รัฐบาลตั้งใจส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีจิตอาสา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนทุกคน ให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสที่ดี ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตในวัยเด็กอย่างมีความสุข และพัฒนาความสามารถตนเอง ด้วยการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

ในส่วนของการศึกษา คือ พื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในทุกแขนง เป็นการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว และนำความรู้มาช่วยพัฒนาบ้านเมือง

สำหรับปีนี้ ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพราะเด็กคือกำลังสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งนอกจากการสนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสของการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้ว การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะการมีน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นหัวใจของการพัฒนาไม่สำคัญว่าเราจะเจริญก้าวหน้าไปไกลได้แค่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือจะมีคนหรือสังคมที่จะก้าวไปพร้อม ๆ กันกับเราหรือไม่

ทั้งนี้ โลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จึงต้องอาศัยการมีวิจารณญาณที่ดี เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงต้องมีสติต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และนำมาต่อยอดการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่ได้วางไว้ ซึ่งผมอยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความกล้า ความเชื่อ มีความหวังเป็นตัวของตัวเอง มุ่งทำตามความฝัน อย่ากลัวว่าจะไม่สำเร็จ เพราะอุปสรรคระหว่างทางจะเป็นบทเรียนและเกราะกำบังให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ขอให้เดินหน้าด้วยความมั่นใจและยืนหยัดในทุกก้าวที่เลือกเดินอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมให้มากที่สุด

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองเด็กและเยาวชนของชาติที่รักทุกคนให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวัยเด็ก เก็บความทรงจำของความสุข ความสดใส ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ปชส.สร./กลุ่มสารนิเทศ สป.
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  015 นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  500 ก.ค.ศ.ยกเลิก Logbook
  497 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
  483 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562
  472 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  453 ผลประชุม ก.ค.ศ.13/61
  448 ให้นโยบายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย สป.
  447 พัฒนาทักษะฟังพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง แม่สอด
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ