.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 17/2562
รมว.ศธ.ร่วมงานเปิดตัว "รร.สาธิต
มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย" หลักสูตร HighScope เน้นพัฒนาสมองผ่านการลงมือทำ


นพ.ธีระ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ปาฐกถา​พิเศษ​ในงานเปิดตัว "คณะการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย" เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่ 10 มกราคม​ 2562 โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย, นายกลินท์ สารสิน​ นายกสภามหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย, รศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าโครงการ Reducing Inequality through Early Childhood Education หรือ REICE, Mr. Andrew Mellor, Regional Business Development Manager, University of London, ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา​ และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งโรงเรียนอนุบาลในสังกัดของรัฐบาล เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่า การดูแลเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้ดี จะทำให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการวิจัยของศาสตราจารย์ James J. Heckman มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา​ ยังพบว่า การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ปฐมวัย จะเกิดความคุ้มค่าและได้ผลตอบแทนมากที่สุด

สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำมาปรับใช้กับจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยนั้น ช่วยฝึกความคิด ฝึกสมอง และทำให้เกิดการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายเรื่อง ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะเห็นผล โดยเฉพาะการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องเปิดรับรูปแบบและแนวคิดที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ถือเป็นการเริ่มต้นที่กล้าหาญ แม้ว่าในช่วงแรกอาจพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบ้าง แต่เชื่อว่าเป็นการดำเนินงานที่มาถูกทางแล้ว

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ James J. Heckman มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา​ และเป็นนักเศรษฐศาสตร์​รางวัลโนเบล โดยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป ช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูง ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน โดยจะรับนักเรียนชั้นละไม่เกิน 25 คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งสอนโดยครูปฐมวัยจริง ๆ ที่ได้รับการอบรมในสถานที่จริงอย่างเข้มข้นก่อนจะเริ่มสอน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคปด้วย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำหลักสูตรไฮสโคป มาพัฒนาและทดลองใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี จนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ โดยเน้นการพัฒนาเด็ก ด้วยกระบวนการวางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review) ฝึกการตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการรอคอย ให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งได้สะท้อนความคิดผ่านขั้นตอนการทบทวนต่อไป

สำหรับคณะการศึกษา​ปฐมวัย​ มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย​นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์อบรมต้นแบบของโครงการ RIECE Thailand ภายใต้การสอนการดูแลของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และมีประสบการณ์ในการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เน้นจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ ครูปฐมวัยหรือครูโรงเรียนอนุบาลในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน, นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย, นักเขียน ผู้แต่งนิทาน, ผู้ผลิตสื่อการสอน นิทาน ของเล่น หรือสื่อการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ