.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 16/2562
ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และการแถลงผลงานของ ศธ.ในรอบ 4 ปี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2562 และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63  และการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลและพัฒนาครู ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ การซ่อมสร้างบ้านพักครูที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม พร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการ, การปรับระบบขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระบบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะครู เพื่อช่วยลดกระดาษจากการทำผลงาน, การแก้ไขปัญหาหนี้เสียของครู, การเพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการและภารโรงให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ, การยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานหรือ Logbook สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีแนวคิดที่จะขยายเวลาการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จากเดือนกันยายนของทุกปี ให้ไปเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนมีนาคมในปีถัดไปแทน เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนได้จนครบภาคการศึกษา และไม่ต้องหยุดปฏิบัติงานสอนช่วงระหว่างภาคการศึกษา เพื่อลดผลกระทบการขาดแคลนครูจากการเกษียณ แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดที่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในรายละเอียดและข้อกฎหมายต่าง ๆ หากดำเนินการไม่ทัน ก็จะฝากให้รัฐบาลชุดต่อไปช่วยสานต่อด้วย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูฯ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

ในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูของนายกรัฐมนตรีสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา

  • กิจกรรมการแถลงผลงานและจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” จัดโดยองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และองค์กรเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต นำเสนอกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1) คุณธรรมนำครูไทย 2) สานพลังเครือข่าย และ 3) สร้างเด็กไทย 4.0

ในส่วนของพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

อีกทั้งจะมีการปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” โดยศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ตลอดจนมีการถ่ายทอดสดงานวันครู จำนวน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://sdib.dusit.ac.th) ตลอดทั้ง 3 วัน ในขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จะถ่ายทอดเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งวันในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 อาทิ การแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา, พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”, การเสวนา “บนเส้นทางสายอาชีพครูยุคใหม่” สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับส่วนกลาง พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันครูและร่วมระลึกถึงพระคุณครูผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th กรแชรความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อครูพร้อมติดแฮชแท็ก #วันครู2562 การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ “Teacher Day”

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, อิชยา กัปปา
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ