.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 15/2562
ศธ.นำเด็กและเยาวชนดีเด่น
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562


นายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ให้โอวาทวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 กล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล 890 คน ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจ หวังให้เด็กเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 พร้อมฝาก ศธ.ช่วยส่งเสริมเด็กค้นหาตัวตนให้พบ ให้คำแนะนำเด็กใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเร่งสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ขอให้เด็กไทยคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปลุกจิตสำนีกทำความดี กล้าคิด กล้าแสดงออก ตามคำขวัญวันเด็กที่ให้ไว้คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 890 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทุกสังกัดทั่วประเทศเข้ารับโล่รางวัล จำนวน 890 คน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในปีนี้มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการ 17 หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมจำนวน 548 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 342 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติ

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชน
สรุปดังนี้

ชื่นชมเด็กที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ

ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ เพราะจะต้องเป็นเด็กที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี ทั้งจากครอบครัวและครูอาจารย์ทุกคน เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ โดยรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีความดีพร้อมยิ่งขึ้นไป เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

สิ่งที่สำคัญคือ เด็กต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู และจงรักภักดี มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นคนดีมีคุณธรรม คิดดี พูดดี ทำดี ที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการแสดงออกในสิทธิเสรีภาพอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ รักประเทศชาติ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ที่ได้มอบให้แก่เด็กและเยาวชน ความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

หวังให้เด็กเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้เด็กเป็นอนาคตของประเทศ พร้อมกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล พร้อมสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล ตลอดจนการปลูกฝังหลักของคนไทย 12 ประการและจิตสำนึกที่ดี

และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2019 ขอทุกคนร่วมทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้โดยง่ายในทุกที่ทั่วโลก

ฝาก ศธ.ช่วยส่งเสริมเด็กค้นหาตัวตนให้พบ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย รองรับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย และความต้องการเฉพาะบุคคล รวมทั้งความต้องการพิเศษ ทั้งการศึกษาในระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้เฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพราะการศึกษาจะทำให้คนมีหลักการทางความคิดที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความคิดไปสู่ความก้าวหน้า และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่การจะเลือกเรียนอะไรนั้น ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเด็กในการเลือกศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตามความถนัดและพรสวรรค์ของตนเอง ทั้งการเรียนเพื่อสอบแข่งขัน การเรียนเพื่อรับปริญญา หรือการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ

จึงขอฝากให้ ศธ.ช่วยส่งเสริมให้เด็กค้นหาตัวตนให้พบ พร้อมจัดการเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ที่จะช่วยให้มีงานทำ มีอาชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศ พร้อมใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ โดยนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้หรือคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมฝึกวิเคราะห์และคิดตาม ก็จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

แนะใช้สื่อออนไลน์ และความรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ

เด็กและเยาวชนควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยความระมัดระวัง เข้าถึงเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยสถานศึกษาอาจจัดสรรเวลาเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ ให้ช่วยกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกที่จะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้ว รวมไปถึงการพัฒนาเด็กรุ่นนี้ด้วย จึงฝากให้ ศธ. สร้างความเข้าใจและทำให้เด็กรู้หรือเชื่อมโยงได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ตรงส่วนใดของยุทธศาสตร์

ให้เด็กไทยคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ประเทศไทยประกอบด้วย 5 ศาสนา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุกศาสนา จึงขอให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติสุข ยึดมั่นคุณธรรม ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะรอยยิ้มและมารยาทไทย นอกจากจะเป็นการสืบสานความเป็นชาติไทยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการของไทย ให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น

รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในยุคดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) การค้าออนไลน์เชื่อมต่อระบบทั้งโลก โดยนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อม ๆ กับการวิจัยพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าสู่อนาคต

ย้ำปลุกจิตสำนึกทำความดี กล้าคิด กล้าแสดงออก

ในส่วนของคุณธรรม ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคนไทยทุกคน แต่ก็ยังต้องการให้มีการปลูกฝังนิสัยที่ดีงามในสถานศึกษา โดยอาจแบ่งเวลาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำความดีหน้าชั้นเรียน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการทำความดี และช่วยให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความดีงามที่ติดตัวทุกคนตลอดไป

ทั้งนี้ มีความรู้สึกยินดีที่ได้พบกับเด็ก ๆ ในทุกระดับชั้นทุกสังกัดในครั้งนี้ โดยเฉพาะเด็กพิเศษ ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เพราะเป็นผู้มีความสามารถและมีสติปัญญาไม่ได้ด้อยกว่าผู้ใด ขอเพียงหมั่นเรียนรู้ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ส่วนเด็กที่แข็งแรงก็ต้องดูแลเกื้อกูลเพื่อนคนอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของเด็กยุคใหม่ จึงได้เชิญชวนให้แบ่งเวลาเพื่อออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ก็จะส่งผลต่อสติปัญญาที่ดีขึ้นด้วย

ชื่นชม ศธ.-ครู-ผู้ปกครองให้ความสำคัญพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมดำเนินงานและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ในนามของคณะรัฐมนตรี ขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ และในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มีสุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้า คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

ตัวแทนเด็กสัญญาจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี

ตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี และผู้ใหญ่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ เด็กทุกคนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล ซึ่งเชื่อว่ารางวัลนี้จะเป็นกำลังใจที่สำคัญของเด็ก ๆ ในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และขอสัญญาว่า จะปฏิบัติตนเป็นคนดี เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ด้าน รมว.ศธ.กล่าวถึงพระราโชวาทวันเด็ก ถือเป็น "พรอันสูงสุด"

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 890 คน พร้อมให้โอวาทมีใจความว่า ในปี 2562 นี้ เป็นปีแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า”

ดังนั้น ขอให้เด็กทุกคนน้อมนำพระราโชวาทนี้ไปอยู่ในใจ เนื่องจากเป็นพรอันสูงสุด และนำไปปฏิบัติตามเพื่อความสุข ความเจริญ และความสำเร็จของทุกคน.

 

 

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ปชส.สร./สป.
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  500 ก.ค.ศ.ยกเลิก Logbook
  497 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
  483 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562
  472 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  453 ผลประชุม ก.ค.ศ.13/61
  448 ให้นโยบายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย สป.
  447 พัฒนาทักษะฟังพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง แม่สอด
  445 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ