.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 11/2562
พิธีมอบโล่ยกย่อง 319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ
37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2561" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดพิธียกย่องครูดีไม่มีอบายมุข ถือว่าเป็นทิศทางการทำงานที่ดีและเดินมาถูกทางแล้ว เพราะการจะสอนให้เด็กดีหรือทำให้คนเป็นคนดีได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ "การเป็นตัวอย่างที่ดี" การทำให้ดู หรือการแสดงออกของครูและพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กได้เห็นทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถือเป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด หากแต่เพียงพูดสอนอย่างเดียว คงจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากเด็กจะไม่มีความเชื่อถือแล้ว ในที่สุดก็จะไม่เกิดการกระทำตามคำสอนนั้นด้วย

ในส่วนของการทำให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นนโยบายที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยผู้บริหารและครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ให้ความสำคัญคนหรือตัวอย่างที่ไม่ดีต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 356 คน แบ่งเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน ได้แก่ ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 83 คน และระดับครูผู้สอน จำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรงเรียน โดยขอให้ช่วยกันรักษาความดีที่น่าภาคภูมิใจนี้ไว้ และต่อยอดสิ่งดีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ส่วนข้อเสนอของตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศนั้น มีหลายส่วนเป็นแนวคิดที่ดีและควรดำเนินการให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทัศนคติที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป

ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) เป็นตัวแทนกล่าวและยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ตามปณิธานครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1) กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู ให้เป็นผู้ปลอดอบายมุข เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น

2) กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วย ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะ

3) สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานหรือกลุ่มงานใน ศธ.รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่อง

4) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครู และนักเรียนที่พ่อแม่ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

5) ผู้นำระดับสูงของระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ

6) พัฒนาให้เกิดหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นรากฐานชีวิตต่อเนื่องให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น และมีผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเรา จะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมาจำนวนมาก นอกจากนี้ ครูยังมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น อาทิ ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุด

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
  423 เสวนาปฏิรูปประเทศฯ การศึกษาบุคลากรสุขภาพ
  422 ประชุมบอร์ด สสวท
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ