.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 9/2562
EDU Digital 2019 จังหวัดเชียงใหม่


พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธาน​เปิด​งานประชุม​วิชาการ "EDU Digital 2019" การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์​ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ศึกษาธิการ​ภาค, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 350 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม​ 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัยวงศ์​ กล่าวว่า การศึกษา​ถือเป็นต้นทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาชาติในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนวัตกรรม ที่ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยี​และดิจิทัลเข้ามามีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นวัตกรรม​การศึกษานำร่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น

โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง (Education Strong) โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดรองจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้ช่วยกันวางแผนและพัฒนาการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด สำหรับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการนั้น ควรมีการบูรณาการร่วมกัน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละองค์กรหลักของ ศธ. ก็ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนว่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใด เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

สำหรับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 "ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ "มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ​ที่​ 21, การใช้ Digital Platform เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 "ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ" เกี่ยวกับการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี​ ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน อาทิ พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512) รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยรัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ด้วย

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันเด็ก ๆ มีโทรศัพท์มือถือ​แทบทุกคน ซึ่งเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ จึงขอฝากครูสอนเด็กให้รู้ทั้งประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี พร้อม ๆ กับให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากโลกไซเบอร์ด้วย เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต ส่งผลให้ประเทศชาติมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

นายบุญรักษ์​ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายนำเทคโนโลยี​และดิจิทัล มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ตลอดจนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ Social Media อย่างสร้างสรรค์นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงได้จัดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2018" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2561 ที่จังหวัดสงขลา และ "EDU Digital 2019" ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม​ 2562 เพื่อทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการ​จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุม อาทิ นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลยุค AI, ห้องเรียน 4.0 ที่สอนให้เด็กคิดเป็นและผลิตนวัตกรรม​ด้วยเทคโนโลยี, การป้องกัน​ตัวให้ปลอดภัย​จากโลกไซเบอร์, เทคโนโลยี​ระบบอัตโนมัติ​กับการจัดการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, วิทยาการคำนวณ, การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียน เป็นต้น

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  466 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
  444 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีนครศรีธรรมราช
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ