.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 8/2562
ผลการประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ


ศธ.เตรียมความร่วมมือกับ Les Roches Global Hospitality Education สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อันดับ 3 ของโลก เข้ามาจัดการศึกษาด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

รับทราบ ครม.อนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสอนในไทยแล้ว 2 แห่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ว่าที่ประชุมได้รับทราบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งที่ผ่านมาได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว 2 แห่ง ได้แก่

      - Carnegie Mellon University (CMU) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ในหลักสูตร Electrical and Computer Engineering และ Software Engineering
      - มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University)
จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU)
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไต้หวัน

วางเป้าปี 2562 เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยที่ขอเข้ามาจัดตั้งอีก 6 แห่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งจะสรรหาความร่วมมือเพื่ออนุมัติและจัดทำข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขออนุญาตจัดตั้งอีก 6 แห่ง ได้แก่ The University of Tokyo, University of Portsmouth, Kyoto University, Hohai University, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) และ Auckland University of Technology

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคนในพื้นที่ EEC รองรับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (ตั้งแต่มกราคม 2558 – มิถุนายน 2561) จำนวน 573 แห่ง เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและเชิญสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาจัดการศึกษาในไทย พร้อมรวบรวมรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Quacquarelli Symonds (QS) ประจำปี ค.ศ.2017 (QS World University Ranking by Subject 2017) จำแนกรายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ EEC จำนวน 19 สาขาวิชา คือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงในเขตภูมิภาคเอเชีย จำนวน 47 แห่ง จาก 8 ประเทศ, สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงในเขตภูมิภาคยุโรป จำนวน 93 แห่ง จาก 16 ประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงในสหรัฐอเมริกา จำนวน 66 แห่ง

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการสรรหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการในหลายประเด็น อาทิ ควรให้ความสำคัญกับสถาบันอุดมศึกษาฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สนับสนุนการทำวิจัย หรือการจัดตั้งกองทุนในสถาบัน เพื่อดำเนินงานต่าง ๆ, ระหว่างรอการสรรหาความร่วมมือเพิ่มเติม ก็ควรส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาฯ ที่จัดตั้งแล้ว ควบคู่ไปด้วย, การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาอย่างหลากหลาย อาทิ แผ่นพับ โบรชัวร์ภาษาต่าง ๆ การจัด Roadshow วีดิทัศน์ เว็บไซต์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย, สร้างแรงจูงใจเพิ่มเติม อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงาน, แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ เป็นต้น

เห็นชอบให้ Les Roches Global Hospitality Education ในไทย

ในส่วนของการขออนุมัติเข้ามาจัดการศึกษาในไทยโดย Les Roches Global Hospitality Education นั้น บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาของ Les Roches Global Hospitality Education แล้วภายใต้ชื่อ Asian Institute of Hospitality Management, In Academic Association with Les Roches โดยมีศูนย์การศึกษา 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร

สถาบัน Les Roches Global Hospitality Education ถือเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมชั้นนำของโลก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 6 ของโลก และเคยเป็นอันดับที่ 3 อีกด้วย ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขต ได้แก่ Les Roches Bluche (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์), Les Roches Marbella (ประเทศสเปน) และ Les Roches Jin Jiang (ประเทศจีน) โดยเน้นการจัดการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนโดยการนำกรณีศึกษาจากเหตุการณ์เชิงธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการจัดการศึกษา ทั้งในช่วงการฝึกงานภาคปฏิบัติและหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่จบแล้วจะมีงานรองรับจากภาคเอกชนทันที

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของ Les Roches Global Hospitality Education จะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ EEC เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและได้รับปริญญาตรีมาตรฐานเดียวกับ Les Roches Global Hospitality Education เพื่อเป็นผู้บริหารและบุคลากรสำคัญในอุตสาหกรรมโรงแรม ท่องเที่ยว และบริการ, การจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาในเขต EEC เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และบริการอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เพื่ออบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการมีสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกับ Les Roches Global Hospitality Education ซึ่งเป็นการช่วยดึงดูดนักศึกษาจากเอเชียให้มาศึกษาต่อในประเทศไทยในหลักสูตรดังกล่าว

ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องของไทย เพราะสถาบันแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบริหารการท่องเที่ยวและโรงแรมระดับชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ระดับโลก สามารถผลิตผู้นำทางด้านนี้ได้มากกว่า 300 คนต่อปี จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับภาคบริการของประเทศได้เป็นอย่างดี หลังจากนี้จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเปิดการเรียนการสอนได้ทันภายในปีนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ควรส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ยิ่งต้องส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา และการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างกันด้วย

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  506 ใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีอิงสมรรถนะ
  487 ยกระดับสมรรถนะภาษาจีน
  475 รมช.ศธ.อุดม ลงพื้นที่ ครม.สัญจร หนองบัวลำภู และอุดรธานี
  461 เยี่ยมชมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มจพ.
  432 ทปอ.เปิดโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer
  402 การลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและพะเยา
  389 หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
  375 มอบนโยบายศูนย์ความเป็นเลิศ
  372 ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
  361 ผลประชุม ก.พ.อ.9/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ