.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 7/2562
ศธ.ประชุมทางไกล แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ปี 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่" ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 จากห้องประชุม สพฐ. โดยมีผู้บริหารและข้าราชการส่วนกลางเข้าร่วม อาทิ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมประชุมทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกัน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและครู การแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน เป็นต้น

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

สถานศึกษาที่เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องประเมินตนเอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินเพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาในระดับใด, มีหลักฐานใดที่แสดงถึงมาตรฐานในระดับนั้น และมีแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามระดับมาตรฐานของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับกำลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม เมื่อประเมินตนเองแล้ว จะต้องส่งรายงานไปยังต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ก็ให้ดำเนินการตามรูปแบบนี้เช่นกัน โดย ศธ.จะนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรวบรวมและส่งคะแนนอย่างรวดเร็วมากขึ้น ย้ำถึงการลดความยุ่งยากในการส่งเอกสารเหมือนที่ผ่านมา

นโยบายการรับนักเรียนอนุบาล

ให้สถานศึกษาของ สพฐ. รับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 ปี) และอนุบาล 3 (อายุ 5 ปี) เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) ให้คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ หากในพื้นที่นั้นมีโรงเรียนเอกชนอยู่แล้ว ให้โรงเรียนเอกชนรับเข้าเรียนก่อน กรณีรับได้ไม่เพียงพอ โรงเรียนของ สพฐ. จึงค่อยรับเข้าเรียน ทั้งนี้ ย้ำให้มีการสร้างความเข้าใจตามแนวทางการรับนักเรียนอย่างชัดเจน พร้อมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้เข้ามามีส่วนในการพิจารณาด้วย

การจัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ให้ สพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนด้วย ซึ่งปีที่ผ่านมามีการจัดสอบและบรรจุครูผู้ช่วยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังมี ศธจ. บางแห่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงมอบเป็นนโยบายให้กำหนดปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย เพื่อให้ สพท.และ ศธจ. ทุกแห่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับโรงเรียนเอกชน ที่ต้องทิ้งการสอนไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

แนวทางแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน

ศธ.ได้มีการหารือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยจะต้องไปทั้งระบบ ไม่สามารถเลือกไปรับบริการจาก สปสช. เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

หารือแนวทางส่งเสริมสนับสนุน รร.เอกชน

การประชุมครั้งนี้ ยังได้หารือร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน อาทิ การลดขั้นตอนการดำเนินงาน, ปรับแก้ไขกฎระเบียบการยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน, การจัดทำหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการผ่อนผันครบ 3 รอบ เพราะไม่ต้องการสูญเสียครูดี ครูเก่ง ที่ยังไม่สามารถขอต่อใบอนุญาตได้ พร้อมมอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ศึกษาในรายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ภูวนาท กองธรรม
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  466 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
  444 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีนครศรีธรรมราช
  435 อ่างขางโมเดล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ