.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 5/2562
สสวท.-มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร เพื่อยกระดับครูวิทยาศาสตร์ยุคใหม่


ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562ณ ห้องประชุมวชิราวุธ

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ สสวท. และ มรภ.ทั้ง 38 แห่ง มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันด้านหลักสูตรพัฒนาครู รวมถึงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า มรภ. มีหน้าที่หลักในการผลิตครูเข้าสู่ระบบการศึกษา ในขณะที่ สสวท. ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรอบรมครูผู้สอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและผู้เรียนโดยตรง รวมทั้งเป็นการสร้างครูเพื่อตอบโจทย์แนวทางการเรียนการสอนในอนาคตข้างหน้า

ทั้งนี้ สสวท. ในฐานะหน่วยงานที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ มีความยินดีที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา Coding หรือวิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ซึ่งมีความสำคัญต่อการบูรณาการการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการคำนวณและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบโจทย์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เป็นต้น

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ สสวท. จัดทำหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือใน 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล

นอกจากนี้ การจัดทำหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน ที่มีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนาครู หากได้ร่วมมือกับ สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่โดยตรง ก็จะทำให้เกิดเป็นพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ยุคใหม่โดยใช้ STEM Education เป็นหลัก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ. กล่าวว่า ปัจจุบัน มรภ.ได้ปรับการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหลังจากการหารือครั้งนี้ จะร่วมมือกับ สสวท. พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ที่สามารถสอนได้จริง และตอบโจทย์ของโลกในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลโดยตรงต่อเด็ก นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
  423 เสวนาปฏิรูปประเทศฯ การศึกษาบุคลากรสุขภาพ
  422 ประชุมบอร์ด สสวท
  416 ประชุมองค์กรหลัก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ