.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 490/2561
ศธ.หารือ
แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล ตามมาตรฐานหลักสูตร BTEC ของ Pearson


ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล ตามมาตรฐานหลักสูตร BTEC ของ Pearson สหราชอาณาจักร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมหารือ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา โดยเห็นพ้องร่วมกันว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีความเป็นสากลและจะดำเนินการในลักษณะเดิมไม่ได้แล้ว การร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยพัฒนากำลังคนของประเทศในอนาคต หากเราไม่เร่งสร้างกำลังคนที่มีทักษะและคุณภาพ ประเทศต่าง ๆ ที่มีฐานกำลังการผลิตในประเทศไทยอาจย้ายฐานการผลิตไปตั้งในประเทศอื่นได้

สำหรับการนำหลักสูตร BTEC ของ Pearson มาปรับใช้ มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพรีเมี่ยม โดยมีหลักการสำคัญคือ การเปิดสอนหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งให้สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตในการร่วมกันออกแบบหลักสูตร การแบ่งปันทรัพยากร และสถานประกอบการยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้เข้าทำงาน ตลอดจนมีการพัฒนาครูอาจารย์ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จึงถือเป็นการต่อยอดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพรีเมี่ยม เพื่อร่วมกันสร้างคนไทย 4.0 ยกระดับความเป็นสากลของสถานศึกษา พร้อมทั้งยกระดับครูอาจารย์ให้มีคุณภาพและอาจพัฒนาให้ครูไทยเป็น Master Trainers เพื่ออบรมครูที่จะสอนหลักสูตร BTEC ต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ด้านอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกเริ่มปิดตัวลง เนื่องจากมีเด็กเข้าเรียนน้อยลงอย่างต่อเนื่องด้วย

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้หารือการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยกับ Pearson นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการผลิตกำลังคน ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสานความร่วมมือกับ Pearson Education Limited สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อนำหลักสูตร BTEC ของ Pearson มาเปิดสอนในประเทศไทย โดย BTEC มีหลักสูตรกว่า 5,000 หลักสูตร ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ใน 70 ประเทศทั่วโลก การเรียนการสอนของ BTEC แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ซึ่งสามารถนำไปเทียบมาตรฐานเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ผลความก้าวหน้าของหลักสูตร BTEC ในขณะนี้ สอศ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Pearson เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สหราชอาณาจักร โดยมี รมว.ศธ. และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ หลังจากนี้ Pearson จะเป็นผู้ดูแลและควบคุมมาตรฐานตามหลักสูตร BTEC โดยในเบื้องต้น Pearson จะเข้าไปสำรวจความพร้อมด้านต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาที่สนใจจะนำหลักสูตร BTEC มาเปิดสอน อย่างไรก็ตาม ศธ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อพิจารณาหลักสูตรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อนำมาเปิดสอนในประเทศไทยด้วย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ในเบื้องต้น สอศ. จะนำหลักสูตร BTEC จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมระบบราง, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ มาเปิดทำการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาไทย จำนวน 46 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและได้รับการคัดเลือก โดยจะเปิดสอนในรูปแบบ Short Course Training ไม่ได้นำหลักสูตร BTEC มาแทนที่หลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีอยู่เดิม

นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ กล่าวว่า Pearson เป็นองค์กรที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลอังกฤษในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการเป็นหลัก (Demand-driven Curriculum) เนื่องจากสุดท้ายแล้วสถานประกอบการเหล่านี้จะเป็นผู้จ้างงานเด็กที่เข้าเรียนหลักสูตร BTEC ของ Pearson ซึ่งหลักสูตร BTEC มีความแปลกใหม่ ไม่มีการสอนให้ท่องจำ แต่ให้เรียนแบบ Case Study เน้นการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เข้าใจปัญหา ฝึกวิธีค้นคว้าแก้ไขปัญหา นักเรียนเกิดความเข้าใจในการทำงาน มีทักษะการนำเสนอ ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้ไม่ค่อยปรากฏในประเทศไทยมากนัก ดังนั้น นักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตร BTEC จะได้เรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้ง BTEC ยังมีคู่มือปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ฝึกอบรมให้กับครูไทยด้วย

ทั้งนี้ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯลฯ จะนำข้อมูลกลับไปหารือกับผู้บริหารสถาบันต้นสังกัด เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  477 เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
  474 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  471 อาชีวะร่วมมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
  415 พัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
  413 ศธ.-รง.ลงนามร่วมมือ Big Data
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ