.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 473/2561
รมว.ศธ.ย้ำให้ผู้บริหารการศึกษาระดับภูมิภาค เน้นการใช้อำนาจด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และหลักนิติธรรมในการทำงาน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "หลักนิติธรรมในการทำงาน: Rule of Law" เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด กว่า 200 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการใช้หลัก "นิติธรรม" นำทางในการทำงานระดับภูมิภาคร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าไปได้ตามแผนปฏิรูปการศึกษา โดยได้มอบหลักคิดและแนวทางการทำงานที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1) การใช้อำนาจ (Power) ด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยในยุคของข้อมูลข่าวสาร การมีข้อมูลที่ถูกต้องและใช้การข่าวให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการใช้อำนาจที่ดีที่สุด ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารระดับภูมิภาค จะต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่สื่อสารไปยังเขตพื้นที่ ในขณะเดียวกัน ก็สะท้อนข้อมูลที่อาจจะยังมีปัญหาหรือความไม่ถูกต้อง นำมาดำเนินการแก้ไขต่อไป หากเป็นเช่นนี้ การพัฒนาในระดับภูมิภาคก็จะไปได้เร็วขึ้น

2) การใช้หลักนิติธรรมนำการทำงาน ต้องการให้มีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่ง ที่จะต้องมีความเป็นธรรม, การบริหารงานที่โปร่งใส เป็นต้น โดยเฉพาะการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จะต้องได้มาซึ่งผู้มีคุณธรรมประจำตัว และนำคุณธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัว อาทิ กิจกรรมลูกเสือ การลดใช้ถุงพลาสติก การรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพกฎกติกาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและต้องเกิดจากผู้บริหารทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็น เมื่อนั้นจึงจะเกิดผลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างจริงจัง และในที่สุดเด็กของเราก็จะไม่เก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีคุณธรรมเกิดขึ้นในสถานศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ความว่า "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" มาใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดทิศทางการบริหารงานในระดับภูมิภาค

และเชื่อว่าไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ดีเพียงใด แต่หากอยู่ในระบบที่มีแต่การทุจริตคอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือมีผู้บริหารที่มีอุปนิสัยไม่ดี งานก็เดินหน้าไม่ได้ ดังนั้น เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดในยุคนี้ คือการขจัดปัญหาทุจริตด้านการศึกษา และกระแสข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ ให้หมดไป ตลอดจนส่งเสริมผู้บริหารที่ดีกระจายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยตนไม่กังวลในเรื่องของการตรวจสอบการทำงาน เพราะปัจจุบันประชาชนและ "กรรม" คือการกระทำ จะทำหน้าที่ตรวจสอบเอง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้การทำงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดการประชุมสัมมนา "การบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาค การมีภาวะผู้นำในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชน ที่มีต่อการจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 18 คน รองศึกษาธิการภาค 18 คน ศึกษาธิการจังหวัด 77 คน และรองศึกษาธิการจังหวัด 77 คน


Written by นวรัตน์ รามสูต, อิชยา กัปปา
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  410 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้
  401 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
  398 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
  186 สพม.38 RE-X-Ray ยาเสพติด
  183 สพม.34 ประชุมจัดทำมาตรฐาน รร.พักนอน
  056 ศธภ.1 จัดเสวนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ที่ปทุมธานี
  030 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ