.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 457/2561
สพฐ. จัดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2018”


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2018" และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย รวมถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ และจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยนำเรื่อง "ดิจิทัลเทคโนโลยี" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สัมฤทธิ์ผลในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการสร้างงานในโลกดิจิทัล การสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยไซเบอร์

นอกจากนี้ เพื่อให้ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้เป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม การนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analysis มาส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัล และการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร

"กระทรวงศึกษาธิการได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT, ETV การใช้แอพพลิเคชั่น Echo English เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม ซึ่งจากการรายงานและการลงพื้นที่ติดตาม พบว่ามีการขับเคลื่อนและนำเทคโนโลยีไปสร้างสรรค์งานดิจิทัลมากมาย ประกอบกับมีเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หากไม่ได้นำมาสู่การรับรู้ในกลุ่มของผู้ที่ต้องทำหน้าที่บริหารและจัดการเรียนการสอน จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเรื่องราวหรือผลงานดีๆ เหล่านั้น ไม่ได้มีการนำไปสู่การขยายผลหรือต่อยอด ซึ่งจากที่ได้เห็นผลงานและองค์ความรู้ที่อยู่ในงาน EDU digital 2018 ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดและการสร้างสรรค์โดยบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนประเทศตามแนวคิด Thailand 4.0 ในส่วนของการศึกษามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้จัดงาน “EDU Digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่ และการแสดงผลงานที่เป็นผลจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น ห้องเรียน Office 365 for Education / ห้องเรียน Intelligent Classroom / โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) / OBEC Content Center : คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ สพฐ. รวมถึงการจัดแสดงผลงานครูและนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นผลงานของการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าวแล้ว ยังได้พบกับวิทยากรที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจ เช่น “ห้องเรียน 4.0 : สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรมด้วย Digital Technology” โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 2 / “นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยียุค AI” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด / การเสวนา เรื่อง “วิทยาการคำนวณ” ทำไมเด็กไทยต้องเรียน? โดยนายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” และนายณัฐพล บัวอุไร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบ (รังสิต) / เรื่อง “เขย่าห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้ : Shake up the Classroom” โดย ดร.ธานีวิทย์ กิติฐิพงศ์ ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ วิทยากรคนเก่งที่สอนครูด้านการนำแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ไปแก้ปัญหาในชั้นเรียน และลดภาระงานครูจากประสบการณ์ของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่รัฐให้ความสำคัญและเร่งให้นำไปสู่การสร้างการรับรู้ คือเรื่อง “การป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโลกไซเบอร์” โดยนายปิตุพงศ์ ยาวิราช ที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ที่จะมาให้ความรู้และข้อควรระวังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างน่าสนใจอีกด้วย

Written by อัจฉรา
Photo Credit วุฒิภัทร, พงศ์สัณห์ อุ่นอก
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  456 สมุทรปราการ เปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
  444 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีนครศรีธรรมราช
  435 อ่างขางโมเดล
  434 ลงพื้นที่สุพรรณบุรี
  429 ตรวจเยี่ยม-ประชุม Partnership School ทีบุรีรัมย์
  418 ห้องเรียนภาษาจีน
  414 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีปราจีนบุรี
  412 นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา/สพฐ.เกมส์
  399 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและเชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ