.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 455/2561
ศธ.จัดประชุม
แผนพัฒนาภาค 63-65 และแผนปฏิบัติการภาค 63


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561 ว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด ศธ. ทั้งในส่วนกลาง ระดับภาค จังหวัด มีการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการภาค พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนของ ศธ.เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย์การพัฒนาภาค เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดการประชุมเป็น 2 วัน ดังนี้

วันแรก (29 พ.ย.61 ภาคเช้า  เป็นการสร้างการรับรู้แนวทางและการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาคของ ศธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565)  และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 รวมทั้งการจัดทำงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง ศธ.ได้เน้นย้ำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ไม่ต่างคนต่างคิดต่างทำเฉพาะการจัดการศึกษาในภาคของตนเองเท่านั้น แต่ต้องวางแผนกระบวนการทำงานร่วมกันให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบ สอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งการที่รัฐบาลได้เน้นย้ำให้การวางแผนการทำงานเกิดจากระดับพื้นที่ขึ้นมาส่วนกลาง (Bottom Up)

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง คือ 1) การบูรณาการและการให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบของประเทศผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเน็ตประชารัฐ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2) แนวทางการขยายผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ 3) การเพิ่มบทบาทของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการเบ็ดเสร็จแก่นักลงทุนในการให้บริการด้านกำลังแรงงานในเขต ซึ่งจะต้องประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) อย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาคบ่าย  เป็นการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติภาค พ.ศ.2563 ในลักษณะ Project Brief ในส่วนของ ศธ. รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ของ ศธ. คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ไปในคราวเดียวกันด้วย เพื่อพิจารณาแผนแต่ละภาคให้เสร็จสิ้น

วันที่สอง (30 พ.ย.61) ที่ประชุมจะนำเสนอผลทบทวนแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563-2565 (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 6 ภาคของ ศธ.) และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 (Project Brief) ของ 6 กลุ่ม/ภาค ให้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาคของ ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารองค์กรหลัก ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับแนวทางดำเนินงานการเสนอแผนงานโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ของ ศธ. ได้กำหนด Timeline ดำเนินการไว้แล้ว โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องส่งข้อเสนอแผนงานโครงการแต่ละภาคให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ภายในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่ง สศช.จะพิจารณาข้อเสนอฯ ของทุกกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

รองปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า ฝากให้ที่ประชุมวิเคราะห์ทบทวนการจัดทำแผนดังกล่าวให้ต่อยอดเชื่อมโยงกันทั้งระบบของ ศธ. ตามที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เคยให้ข้อคิดเห็นไว้คือ "ทบทวนอดีต-พัฒนาปัจจุบัน-สร้างสรรค์คุณค่าในอนาคต" ซึ่งจะต้องมองมิติการทำงานทั้ง "Before-After-Next time" พร้อมทั้งย้ำให้ใช้หลักการทำงาน "ให้เกิดเอกภาพ แต่หลากหลายการปฏิบัติ" โดยที่การทำงานของ ศธ. จะไม่ได้เกิดจากคำสั่งเป็นหลัก แต่เป็นความอยากจะทำงานร่วมกัน ดังนั้นคำสั่งต่าง ๆ จะใช้ให้น้อยลง และจะเป็นการเชิญชวนมาทำงานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานของ ศธ. มีมิติเชิงบูรณาการ ส่งผลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทางการศึกษาอย่างแท้จริง


การประชุมช่วงเช้า

 

การประชุมช่วงบ่าย แบ่งกลุ่ม 6 ภาค

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
อานนท์ วิชานนท์, ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  410 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้
  401 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
  398 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
  186 สพม.38 RE-X-Ray ยาเสพติด
  183 สพม.34 ประชุมจัดทำมาตรฐาน รร.พักนอน
  056 ศธภ.1 จัดเสวนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ที่ปทุมธานี
  030 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง
  028 ศธ.ผลักดันแผนบูรณาการศึกษาภาคตะวันออก และ EEC
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ