.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 447/2561
ปลัด
ศธ.ติดตามโครงการนำร่อง
ส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ที่แม่สอด


ปลัด ศธ. ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานโครงการนำร่องการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน, ผู้แทนของหน่วยงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่โครงการนำร่อง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดารให้สามารถฟังและพูดภาษาไทยในการดำรงชีวิตได้ จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการนำร่องเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560

โดยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ที่ยังฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับคนในชุมชนและนอกชุมชนได้ โดยไม่อาย ไม่กลัว ด้วยวิธีธรรมชาติในชีวิตประจำวันแบบไร้กระบวนท่าของครู ผู้ช่วยครู ที่เป็นบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีที่มีในชุมชนด้วย เช่น การใช้ภาษาไทยในการติดต่อซื้อขายสินค้า การสื่อสารกับหมอ แพทย์ พยาบาลยามป่วยไข้ หรือการใช้ภาษา เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนำร่องในครั้งนี้ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ที่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ ฟังภาษาไทยยังไม่เข้าใจ อายที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า 2) กลุ่มที่พอจะพูด-ฟังและสื่อสารภาษาไทยได้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจน

"การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง ซึ่งจะนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน ในระหว่างปี 2561-2564 รวมทั้งจะได้สรุปรายงานโครงการเพื่อนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป" ปลัด ศธ.กล่าว


Written by ศตายุ วาดพิมาย
Photo Credit ศตายุ วาดพิมาย
นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  445 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  436 ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์คัดเลือก ผอ.สถานศึกษา
  427 ประชุมบอร์ด กศน.
  426 การประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
  421 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ จ.สงขลา
  420 ประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร
  397 ผลประชุม ก.ค.ศ.12/61
  379 บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา รร.เอกชน
  369 การศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่ Gen Next
  362 ปลัด ศธ.เยี่ยมชม รร.ในอินเดีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ