.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 420/2561
สป.ศธ.จัด
ประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 ที่สงขลา


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ "ประชุมผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยนางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ของ 4 หน่วยงาน (สนย./กพร./สบย./ปยป.)  ส่วนภาคบ่าย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ" จากนั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ​ ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เช่น

  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการชื่นชมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม และมุ่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปสู่ตำบล

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยกลั่นกรองและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การกลั่นกรองการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) และประเมินผลงานทางวิชาการ (เชิงคุณภาพ) เป็นต้น

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วยพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุน และเรื่องความมั่นคง ลดการเลิกเรียนกลางคัน และเรื่องนักเรียนซ้ำซ้อน (นักเรียนผี)

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ได้มีส่วนช่วยในการประสานงานด้านการศึกษากับระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นตัวแทนของกระทรวงที่ทำงานด้วยความเข้มแข็ง อีกทั้งมีการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาค โดย ศธจ./ศธภ. จะต้องขับเคลื่อนงานให้มากขึ้น และเป็นแกนกลางการบูรณางานให้เป็นเอกภาพและมีพลัง ส่วนการเติบโตในสายงานตำแหน่ง ศธจ./ศธภ. นั้น การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะมีส่วนช่วยให้สามารถเติบโตในตำแหน่งได้มากขึ้น

  • ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่าง ๆ ด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ ทั้งยังช่วยสร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง ริเริ่มโครงการห้องเรียนกีฬา ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นส่งเสริมการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับการเรียนด้านกีฬาและการโภชนาการ ให้กีฬาสร้างคนสร้างอาชีพและรายได้

"หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินงานอย่างบูรณาการด้วยความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม"


Written by ปกรณ์ เรืองยิ่ง, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กสท.(Video)
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  397 ผลประชุม ก.ค.ศ.12/61
  379 บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา รร.เอกชน
  369 การศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่ Gen Next
  362 ปลัด ศธ.เยี่ยมชม รร.ในอินเดีย
  360 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/61
  353 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  330 วันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ
  325 กคศ เห็นชอบระเบียบการรายงานดำเนินการทางวินัย
  286 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  283 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ