.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 414/2561
รมช.ศธ."
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Partnership School โรงเรียนบ้านท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์, นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนไทยที่ทันโลกทันสมัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีศักยภาพแข่งขันกับประเทศทั่วโลกได้ การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาและครูที่จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

สำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยมุ่งยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท นำไปสู่เป้าหมายการมีโรงเรียนที่มีคุณภาพตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำเนาในทุกอำเภอและทุกจังหวัด เพื่อทำให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว มีความอบอุ่น และมีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมวิชาชีพและเตรียมอนาคตให้ลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และศักยภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในส่วนของไทยเบฟได้เข้ามาร่วมทำงานกับผู้บริหารและคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเสริมและเติมเต็มในสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน พร้อมทั้งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้ร่วมกับครู ศิษย์เก่า และคนในชุมชน เพื่อรวมพลังหรือสานพลังให้เป็นสังคมที่มีพลัง มุ่งเน้นเรื่องการตื่นรู้ให้เด็กในพื้นที่ได้รู้จักการมีเหตุและผล ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก เรียนรู้ขวนขวายสิ่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน นำไปสู่การสร้างโอกาสและวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของตนเองได้

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กล่าวว่า ครูคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นครูต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเด็กได้ ขณะนี้ถึงเวลาที่ครูต้องลุกขึ้นมาสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสู่การช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ การที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง ก็เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาในทุกระดับ ซึ่งการที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยไม่ใช่การนำเงินมาสนับสนุนเพียงอย่างเดียว แต่นำความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้ชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งด้วย โดยขอฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุนทรียศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม, การสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และตอบโจทย์เด็กในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักขอโทษ เป็นต้น ตลอดจนทำงานเป็นทีม ช่วยกันปฏิรูปประเทศ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนดีให้กับสังคมไทย

นายสังเวย พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านท่าตูม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 304 โดยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และได้ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนกับผู้แทนของไทยเบฟ และคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ การเพิ่มผลผลิตอาหารกลางวันด้วยการเกษตรลดต้นทุน ทำให้นักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ, การสอนนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ไปหารายได้ในอนาคต, การสอนทักษะด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน, การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ, การนำนักเรียนไปดูงานในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการโรงเรียนร่วมจะช่วยพัฒนาศักยภาพการศึกษาของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงเป้าหมาย นำไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  412 นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา/สพฐ.เกมส์
  399 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและเชียงใหม่
  386 หารือ English for Thais
  383 รับสมัคร ผอ.สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.
  366 ปิด Boot Camp ระดับภูมิภาค
  364 สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3
  363 งานสหพัฒน์แอดมิชชั่น
  358 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  354 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  350 ค่ายอบรมครูภาษาจีน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ