.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 413/2561
"ศึกษาธิการ-แรงงาน" ลงนามร่วมมือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกระทรวงแรงงาน โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความก้าวหน้างานตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงแรงงาน  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor: EEC) ซึ่งภายหลังที่มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 ปี ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลมุ่งสู่เป้าหมาย ทำให้ผู้เรียนและแรงงานมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ จบแล้วมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม

การลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน จะส่งผลดีต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล และระบบฐานข้อมูลก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดไปสู่การวางแผนผลิตกำลังคนของภาคการศึกษา การพัฒนาทักษะตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อการประกอบอาชีพ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาแหล่งงานแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ, สมรรถนะหรือคุณสมบัติ, ข้อมูลสถิติผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษา, ข้อมูลความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน นำไปสู่เป้าหมายเกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพ ที่มีทักษะฝีมือแรงงานประเภทและสาขาต่าง ๆ และเชิงปริมาณที่มีจำนวนเพียงพอ

ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สอศ. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด "1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด" ดำเนินการตาม 6 ภารกิจ ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้า Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การทำงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือในระดับกระทรวง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและระดับสากลได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในการจัดให้คนไทยมีงานทำตามทิศทางการพัฒนาประเทศ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งสำคัญหลังจากรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data แล้ว คือการที่แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการแชร์ข้อมูลระหว่างกันมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ของส่วนราชการ แต่เป็นข้อมูลของประเทศและของประชาชน จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างราบรื่น และจัดสรรข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ที่จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของสองกระทรวง ต่อจากนี้ยังคงมีก้าวต่อ ๆ ไป ที่จะมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นในหลายส่วน อาทิ BOI กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ที่จะเป็นการมุ่งสู่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองที่เป็นเป้าหมายสูงสุดต่อไป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ข้อมูลความต้องการกำลังคนถือเป็นปัจจัยหลัก สำหรับฝ่ายผลิตที่จะผลิตกำลังคนในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคและพื้นที่ โดยหวังว่าระบบข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการที่มีความชัดเจนในระดับนโยบายแล้ว ในส่วนของการปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงแรงงานทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ก็จะสามารถทำงานเชื่อมโยงกับฝ่ายการผลิต คือศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างราบรื่นมากขึ้น


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
  405 หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากลของ William Angliss
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  392 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แชมป์ EchoVE
  374 รับรองหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  351 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน จ.ยะลา
  344 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เพชรบูรณ์
  334 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ "อาหารไทย 4.0"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ