.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 409/2561
เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ.62 หลบเลือกตั้ง


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตรา​จารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำโดย ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธาน ทปอ. รวมทั้ง รศ.นพ.ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานคณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62 และคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT เร็วขึ้นจากเดิม 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ซึ่งตรงกับช่วงของการเลือกตั้ง เห็นว่าควรเลื่อนการสอบเพื่อเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีมติเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้ยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาได้ ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรืออื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม

ที่ประชุมเห็นว่า การเลื่อนสอบเร็วขึ้นทำให้เด็กช่วยลดความเครียด แต่หากเลื่อนช้าออกไป อาจกระทบกับการสอบ TCAS62 ได้

2. ให้โรงเรียนทุกสังกัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ภายใน 16 พ.ย.61

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงการดำเนินงาน TCAS ที่ผ่านมา พบปัญหาการส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ล่าช้า ทำให้การประมวลผลข้อมูลล่าช้าไปด้วย และในปีนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลอีกกว่า 1,300 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 300 แห่ง  และโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 แห่ง

ในส่วนของ สพฐ. ได้สั่งการให้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 300 แห่ง เพื่อจัดส่ง ปพ.1 ให้กับ ทปอ. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกำชับให้ถือเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และแนะนำให้นึกถึงเด็กเป็นที่ตั้ง ไม่ให้เกิดความกังวลใจและได้รับความเดือดร้อนอีก

ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ถือเป็นการผิดวินัย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ได้มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)  ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนดด้วย


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  402 การลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและพะเยา
  389 หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
  375 มอบนโยบายศูนย์ความเป็นเลิศ
  372 ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
  361 ผลประชุม ก.พ.อ.9/61
  343 รมช.ศธ.อุดม ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เพชรบูรณ์
  323 บรรยายที่ มจพ.
  304 เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รพ.รามาฯ
  296 เสวนากระทรวงใหม่ โอกาสและความท้าทาย
  294 ร่วมลงนามพัฒนาชุมชนเชิง พท.แบบองค์รวม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ