.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 405/2561
รมว.ศธ.หารือ
การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากล "Tourism and Hospitality Vocational Training" ของ William Angliss Institute ออสเตรเลีย


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา​ ดิศกุล เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ให้การต้อนรับ Mr Paul Stephens, Minister and Deputy Head of Mission, Australian Embassy พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาด้าน Tourism and Hospitality Vocational Training โดยมี Mr Stuart Rees, Trade Commissioner, Australian Trade and Invesment Commission, Mr Wayne Crosbie, Director - Angliss International and Business Development, William Angliss Institute ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และสภาหอการค้าออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมหารือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ได้ให้การรับรองหลักสูตร "Business and Technology Education Council (BTEC)" ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษาของไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ BTEC ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช​มงคล​ทั่วประเทศ, การเตรียมฝึกอบรมครูไทยให้เป็น Master Trainers เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการของ William Angliss Institute ก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เพราะมีผู้เรียนในสาขานี้จำนวนมาก ดังนั้น William Angliss Institute สามารถดำเนินความร่วมมือกับสภาหอการค้าออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในการเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เช่นเดียวกันกับหลักสูตร BTEC ของ Pearson โดยให้ประสานงานกับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ​รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ต่อไป

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ​รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร BTEC ของ Pearson ด้วยการจัดหลักสูตรอบรม Master Trainers ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง (มทร.) ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการอบรมอาจารย์ มทร. ที่มีทักษะภาษาอังกฤษประมาณ 100 คน ในทักษะและสาขาตามความต้องการกำลังคนของสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และอาจารย์เหล่านี้จะทำหน้าที่ฝึกอบรมให้กับครูอาชีวะตามมาตรฐานของ BTEC ต่อไป

ในส่วนของหลักสูตรของ William Angliss Institute สามารถส่งเอกสารอย่างเป็นทางการมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ พิจารณารับรองตามขั้นตอนต่อไป ส่วนในระดับอุดมศึกษา William Angliss Institute อาจจะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการได้

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงานของออสเตรเลียที่เข้ามาเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้รับความรู้จากสถาบันต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนของไทยในอนาคต

โอกาสนี้ Mr Wayne Crosbie ได้นำเสนอหลักสูตรด้าน Tourism and Hospitality ของ William Angliss Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียในการฝึกอบรมด้านอาหาร การโรงแรม การบริการ และการจัดงานแสดงต่าง ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ โดยมีนักเรียนออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ กว่า 50 ประเทศ ลงทะเบียนเรียนและอบรมเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน ในสาขาที่ William Angliss Institute เชี่ยวชาญ อาทิ Patisserie,​ Bakery, Aviation, Resort Management เป็นต้น

Mr Wayne Crosbie กล่าวว่า William Angliss Institute ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยทวีปเอเชียได้มีความร่วมมือกับสิงคโปร์ จีน ศรีลังกา เวียดนาม และมาเลเซีย ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีความร่วมมือกับสำนักงาน​คณะกรรมการ​การอุดมศึกษา​ (สกอ.)​สำนักงาน​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ (สอศ.)​วิทยาลัยดุสิตธานี, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น จึงยินดีที่จะร่วมกับหน่วยงานของไทยจัดอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการฐานสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน รวมทั้งจัดหาทรัพยากรและจัดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการอบรมให้กับครูอาชีวะเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง


Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  392 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แชมป์ EchoVE
  374 รับรองหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  351 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน จ.ยะลา
  344 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เพชรบูรณ์
  334 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ "อาหารไทย 4.0"
  274 ต่อยอด 3 อุตสาหกรรมหลัก EEC
  260 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ