.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 374/2561
ศธ.
รับรองหลักสูตร BTEC ของ Pearson


กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ให้การรับรองหลักสูตร "Business and Technology Education Council (BTEC)" ของ Pearson จากอังกฤษ เข้ามาสอนอาชีวศึกษาของไทย เป็นหลักสูตรไม่มีการท่องจำ-ไม่มีการสอบ แต่เรียนแบบ Case Study สร้างระบบคิด วิเคราะห์ ฝึกแก้ปัญหา และนำเสนอได้ จบแล้วมีงานทำ รายได้ดี มีโอกาสไปทำงานในเครือข่ายกว่า 15 ประเทศ ถือเป็นการพลิกโฉมของอาชีวศึกษาไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าของต่างประเทศในประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณารับรองหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นสมรรถนะด้านอาชีพต่าง ๆ โดยจะนำหลักสูตรนี้มาเปิดสอนในสถาบันอาชีวศึกษาของไทยที่มีความพร้อมด้านสถานที่ หลักสูตร และบุคลากร เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการรับรองเช่นเดียวกับหลักสูตร BTEC ในประเทศอังกฤษ

ซึ่งในเบื้องต้น Pearson จะตรวจความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาที่สนใจจะเปิดสอนหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งคัดเลือก Master Trainers เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจาก BTEC เพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานของ BTEC โดยจะมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ กล่าวว่า หลักสูตรอาชีวศึกษา BTEC ของ Pearson ประเทศอังกฤษ ได้รับการยอมรับในประเทศต่าง ๆ กว่า 15 ประเทศทั่วโลก ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมนำหลักสูตรดังกล่าวมาเปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาของไทย โดยหลักสูตร BTEC เกิดจากการที่ภาครัฐต้องการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ทั้งด้านสมรรถนะและความรู้ในงาน ที่จะทำให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้กำหนดความต้องการ ได้บุคลากรที่สามารถทำงานได้จริง ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ผลิตคนให้จบออกไปมีงานทำในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

"จุดเด่นของ BTEC เป็นหลักสูตรที่สอนโดยไม่มีการท่องจำและไม่มีการสอบ แต่เป็นการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อสร้างระบบคิด วิเคราะห์ ฝึกแก้ปัญหา และนำเสนอได้ โดยจะเรียนประมาณ 8 วิชา 36 กรณีศึกษา โดย Pearson จะทำหน้าที่พัฒนาและประเมินหลักสูตร และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก เพื่อให้หลักสูตรอาชีวศึกษาตรงกับความต้องการของผู้จ้างงาน อย่างไรก็ตาม BTEC ไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เข้ามาแทนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ BTEC คืออีกทางเลือกหนึ่งที่เรียนแล้วมีงานทำได้เงินเดือนดี"

ดังนั้น การนำหลักสูตร BTEC เข้ามาใช้ในประเทศไทย ถือเป็นการพลิกโฉมของอาชีวศึกษาจากหน้ามือเป็นหลังมือ พร้อมเป็นการกระจายโอกาสให้เด็กที่จบหลักสูตร BTEC ไปทำงานในเครือข่ายประเทศเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนของสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี ก็มีแนวทางที่จะเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการฯ รับรองเช่นเดียวกัน


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ขอบคุณภาพประกอบ Pearson

Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  351 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน จ.ยะลา
  344 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เพชรบูรณ์
  334 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ "อาหารไทย 4.0"
  274 ต่อยอด 3 อุตสาหกรรมหลัก EEC
  260 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
  243 มอบนโยบายในการประชุม อ.กรอ.อศ.
  196 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่
  189 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคกลาง จ.ปทุมธานี
  154 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคตวอ.เฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด
  141 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง สมุทรปราการ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ