.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 357/2561
ลการประชุมองค์กรหลัก 19/2561


นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ เชื่อมโยงโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐร่วมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV และเตรียมจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

  • ความก้าวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ "อินเทอร์เน็ตประชารัฐ" ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขณะนี้ได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ ดศ. พิจารณาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนก่อนเป็นลำดับแรก รวมทั้งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปยังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประสานงานร่วมกับ ดศ. ต่อไป

  • แนวทางการจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้หารือกับที่ประชุมถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรม "งานวันครู" ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยการจัดงานวันครูปี 2562 ต้องการให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบและเห็นชอบในหลักการภาพรวมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น

    - นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เสนอให้จัดกิจกรรมใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ผลการปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืน
   - นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เสนอให้จัดกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในลักษณะของแคมเปญย่อยล่วงหน้า เพื่อปูเรื่องและสร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือครูของครู มาร่วมงานด้วย เพราะถือว่าครูเป็นผู้ปฏิรูปด้วยเช่นกัน

ที่ประชุมมอบหมายให้นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมทีมสนับสนุนการทำงาน และมอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูล วางแผนดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2561 จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยทันที


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  341 นายกรัฐมนตรีให้โอวาทนักเรียนวิทย์-คณิตโอลิมปิก
  336 ประชุม คกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษา 1/61
  331 ให้กำลังใจนักเรียนไทยแข่งขันทักษะทางวิชาการนานาชาติ
  326 รมว.ศธ.ได้รับการประกาศยกย่อง "คนไทยตื่นรู้ สู้โกง"
  310 นโยบายการกีฬาแห่งชาติ
  307 เผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ
  299 สนง.เลขาธิการคุรุสภาจัดประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
  298 เปิดบ้านการศึกษาในเขต EEC
  295 ประชุมแผนบูรณาการศึกษาภาคตะวันออก-EEC ที่ชลบุรี
  281 ผลประชุมองค์กรหลัก 16/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ