.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 349/2561
ศธ.
เปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา


อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา - กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.(สหรัฐอเมริกา) โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ย้ำเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบ ขาดโอกาส โดยจัดที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ และอุปกรณ์ความจำเป็นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 37 อำเภอ 64 โรงเรียน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4 แห่ง เพื่อรองรับเด็กจำนวนที่เหลือในสายวิชาชีพ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 4,239 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า งานในวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สังคมและประชาชนในพื้นที่จะได้รับทราบผลงานของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ ตามโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ทั้ง 64 แห่ง ใน 37 อำเภอ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4 แห่ง ด้วยการทำงานอย่างมีแบบแผนและบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามกลไกประชารัฐ

ทั้งนี้ ตลอดการทำงานที่ผ่านมา รัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาและปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ตลอดจนมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งในเรื่องของการศึกษาด้วย ซึ่งกำหนดเป็นหนึ่งใน 6 ด้านของการปฏิรูปประเทศ

อีกทั้งการทำงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อสร้างความสุขกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา หลักการทำงาน ตลอดจนพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้กับประชาชนคนไทย และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี จึงขอฝากให้ทุกคนน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินการชีวิต การเรียน และการทำงาน ทั้งในการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย

สำหรับการดำเนินนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่นี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดยหนึ่งในงานด้านการสร้างโอกาส ก็คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาจากครอบครัวขาดแคลนและมีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้มากขึ้น ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสำรวจและรวบรวมหลักฐาน จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยความร่วมมือของผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน จากนั้นได้มีการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์อย่างยุติธรรม จนสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 4,239 คนใน 64 โรงเรียนของ 37 อำเภอ ุพร้อมทั้งขยายโครงการสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐในระดับจังหวัดอีก 4 แห่ง เพื่อรองรับเด็กจำนวนที่เหลือในสายวิชาชีพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ศธ.มีผลการดำเนินงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่มีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่, เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และฝีมือแรงงาน เมื่อจบแล้วมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว, การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ด้วยการเรียนในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนอกระบบการศึกษาของสำนักงาน กศน. รวมถึงการนำประชากร 3 ขวบถึง 18 ปี กลับเข้าสู่ระบบการศึกษากว่า 30,000 คน และจะรณรงค์เชิญชวนประชากรที่เหลือเข้ามาเรียนในปีการศึกษาต่อไป เพราะเชื่อว่า "ไม่มีคำว่าสาย และไม่มีใครแก่เกินเรียน" ทุกคนสามารถต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนารายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ตลอดจนพื้นที่ในอนาคต

ส่วนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้เข้ารับการศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเก็ตบอล ภายใต้การดูแลของครูฝ่ายวิชาการ และโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา พร้อมรับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ช่วยกันดูแล รักษา และอนุรักษ์ สิ่งดี ๆ ทั้งด้านการเกษตร การค้าชายแดน แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้อยู่คู่พื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ พร้อมสร้างระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งพบว่ามีผลความพึงพอใจสูงขึ้น จากปี 2560 คะแนนร้อยละ 85 หรือพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นร้อยละ 91 คือพึงพอใจระดับมาก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุก ๆ ฝ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ดังนั้น การจัดงานเปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. จังหวัดยะลาในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส และกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงการเชิงสร้างสรรค์ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งเด็กและเยาวชน ครู สถานศึกษา ตลอดจนภาพรวมของการพัฒนาในพื้นที่ด้วย

ท้ายสุดนี้ ขอยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่ในทุกมิติ และสอดคล้องแผนงานโครงการของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมมือและทำงานอย่างเต็มที่ จนเกิดความพร้อมสมบูรณ์ ตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ที่ว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" การศึกษาก็เช่นเดียวกัน โดยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด อยู่ในพื้นที่ใด รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็จะดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตลอดไป

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนประจำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน ซึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านความเห็นชอบโครงการและงบประมาณจากคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนเข้าสู่โครงการตามเป้าหมายการเปิดในปีการศึกษา 2561 นี้

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ.ดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้โรงเรียนในสังกัดใน 1 อำเภอ มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนจำนวน 64 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,239 คน ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนในชุมชนได้รับโอกาส รวมทั้งการดูแลชีวิต และมีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดอาคารหอพักนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ของโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, ปกรณ์ เรืองยิ่ง VDO
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  348 แถลงผลงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  340 เปิดงาน Google for Education ที่ปัตตานี
  324 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมฯ 2/61
  322 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จชต.ที่ปัตตานี
  248 บทความ: ศธ.ส่วนหน้าพาเด็ก จชต.2.7 หมื่นคนกลับเข้าเรียนได้สำเร็จ
  221 แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  214 การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ ที่นราธิวาส
  204 พิธีมอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่ ม.ฟาฏอนี ปัตตานี
  194 ผลสัมฤทธิ์นโยบายการศึกษาชายแดนใต้
  153 พบปะนักเรียนสานฝันฯ ที่นาทวีวิทยาคม สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ