.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 333/2561
รมช.ศธ.(ศ.
คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ปาฐกถา "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ
"


เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ" ในงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของการผลิตคน คือการตอบโจทย์ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งการเกิดอาชีพใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการรับคนเข้าทำงาน ที่มุ่งเน้นศักยภาพและสมรรถนะในการทำงานมากกว่าใบปริญญา

“ครูอาจารย์”ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด ทำให้เด็กรู้ทิศทางในการพัฒนาตนเอง เลือกเรียนต่อในสิ่งที่ตรงกับศักยภาพจริง ๆ ไม่ใช่เลือกเรียนตามค่านิยม และตกงานภายหลังจบการศึกษา

อีกทั้งสถานศึกษาทุกระดับ (ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา) ก็ต้องสร้างกลไกการบูรณาการ ทั้งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน อาทิ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School), โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สกอ.) เป็นต้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนปรับแนวคิด เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่และความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก เพราะถึงอย่างไรการศึกษาก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และฝากถึงสถานศึกษาให้ทบทวนตัวเอง พร้อมค้นหาความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อเดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทย 4.0 ที่ทันโลก ทันสมัย และทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลก (Global Citizen) ตลอดจนเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม

เพราะในที่สุดแล้ว ทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะกำลังคนให้แข่งขันได้ นำไปสู่การสร้างคนดีและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโลกต่อไป


การจัดงานมหกรรม "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ" หรือ (Education Expo 2018) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  229 ประชุมสภาการศึกษา 3/61
  213 การศึกษาเพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  170 สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
  133 คกก.สภาการศึกษาอนุมัติเพิ่ม 36 สพม.
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ