.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 271/2561
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยม Partnership School ที่พระนครศรีอยุธยา


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณอรพินธ์ สุชาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน, นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง ศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีกับโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 50 โรงเรียนแรกในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการของโครงการที่สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเชื่อว่า “พลังจากภายนอก” จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการบริหารงานในแนวทางใหม่ ๆ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ที่ดี สร้างเด็กไทยตอบโจทย์อนาคตคนไทยยุค 4.0 ปรับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พร้อมเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาอีกแรง นอกเหนือจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่พยายามร่วมมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

ซึ่งต้องยอมรับว่า แม้โรงเรียนวัดนาคูฯ จะเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในตำบลนาคู แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันของคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนอย่างเช่นบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้วยหลักความอิสระของโครงการ 3 ประการ ทั้งอิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถยกระดับจากโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่โรงเรียนขนาดกลางตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ในที่สุด

นางวาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคูฯ กล่าวรายงานว่า ภายหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนก็ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาและการบริหารงาน โดยมีความเห็นร่วมกันที่จะนำ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้าน มาปรับใช้กับการบริหารงานการศึกษา เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยรอบ อาทิ Customer Segment: ลูกค้าคือใคร ซึ่งก็หมายถึงนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.3 จนกระทั่งถึง Value Propositions: คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งโรงเรียนมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะสร้างคุณค่าแก่นักเรียนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 3R 8C, ทักษะการอ่านออกเขียนได้, การปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) และสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย หรือ BBL (Brain-based Learning), การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และโครงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนนักเรียนสามารถต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

อนึ่ง Business Model Canvas เป็นเครื่องมือออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้าน ประกอบด้วย Value Propositions: คุณค่าของธุรกิจเรา, Customer Segment: ลูกค้าของเราเป็นคนแบบไหน, Customer Relationships: การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า, Channels: ช่องทางการเข้าถึง, Key Activities: สิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้, Key Partners: พาร์ทเนอร์หลักของเรา, Key Resource: ทรัพยากรที่จำเป็นของบริษัท, Cost Structure: ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร และ Revenue Streams: รายได้ของเรามีอะไรบ้าง

ตัวแทนประชาชน ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความรู้สึกยินดี ที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น และดีใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนวัดนาคูฯ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในอำเภอผักไห่ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และกำลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งของชุมชน โดยพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดีที่สุด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้นำความเจริญยั่งยืนมาสู่พื้นที่


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  269 ศธ.เผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ
  264 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนประสบภัยพิบัติดินถล่ม จ.น่าน
  261 ให้โอวาท นร.บกพร่องทางการได้ยินทุน AFS
  249 บทความ: Partnership School
  241 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่นครปฐมและราชบุรี
  233 ลงพื้นที่ จ.ตาก
  232 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่อยุธยา
  230 ประชุม กพฐ.
  219 นายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
  215 ประชุม Partnership School 6/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ