.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 267/2561
ศธ.
ลงนามข้อตกลงจัดการศึกษา
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) มาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ หรือ Master of Science in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ดังนั้น การลงนามข้อตกลงการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอมตะในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นอีกจิ๊กซอว์หนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในภาพรวมไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่ EEC ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตกำลังคนในสาขาที่ประเทศไทยยังไม่เปิดสอน และในสาขาที่เป็นนวัตกรรมชั้นสูงตอบโจทย์การผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จีน หรืออังกฤษก็ตาม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University : CMU) สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแห่งแรก ที่ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ 2) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในระดับปริญญาโท

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และผู้ขอรับใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยอมตะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอมตะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการเมืองการศึกษาอมตะ หรือ AMATA EDUTown" เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็น Smart Education แห่งแรกในภูมิภาค และในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) เวียดนาม (Vietnam) และไทย (Thailand)

ซึ่งในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอมตะจะเปิดทำการสอนในสาขา Intelligent Manufacturing System มุ่งเน้นพัฒนาสายการผลิตระบบยานยนต์แห่งอนาคตตามความต้องการของผู้ผลิตในพื้นที่ EEC โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในช่วงปลายปี 2562 ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ทั้งในไทยและไต้หวัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จบการศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิจากทั้งสองประเทศเช่นกัน

ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำสถานที่ผลิตบุคลากรและการจ้างงานบุคลากรมารวมไว้ที่เดียวกัน ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรที่ทำงานอยู่ในอมตะกว่า 300,000 คน หากอมตะจะพัฒนาเป็น Smart City อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร ก็จำเป็นต้องมีบุคลากรกว่า 1 ล้านคน ดังนั้น การศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและสร้างบุคลากรจำนวนดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายในการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ โดยแต่ละคณะหรือสาขาวิชาอาจมาจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยอมตะและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเสนอความร่วมมือเข้ามาจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันอีกหลายราย

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการในการอนุมัติหลักสูตร พร้อมปรับรูปแบบการศึกษาให้รองรับกับการผลิตและพัฒนากำลังคนตรงตามความต้องการพัฒนาประเทศ อาทิ หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับการประสานงานจากกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  266 พัฒนางานวิจัยการแพทย์สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์
  263 ข้อสรุปและแนวทาง TCAS
  252 ผลประชุม ก.พ.อ.5/61
  242 ปาฐกถาที่ มรภ.นครปฐม
  227 ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
  212 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ
  203 มทร.ตะวันออกให้ความรู้สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ