.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 266/2561
งานสัมมนาฯ พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือหน่วยงานให้ทุนวิจัยและหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ เบญจสิริ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ต้องขอแสดงความขอบคุณที่จัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็น "ดีเดย์" ที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แนวทางการทำงานโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และเทคโนโลยี ที่จะช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่าแสนล้านบาท

แม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาพอสมควร แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก รวมทั้งขาดนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน และขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังของหน่วยงานดูแลเรื่องการวิจัย จึงทำให้การผลิตนวัตกรรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นเอง เพื่อนำมาใช้ได้เอง ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม

แต่เมื่อได้มาร่วมการประชุมและเห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคน ณ ที่นี้ ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน แม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ถือว่าได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมในหลายส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง บุคลากรสามารถคิดสร้างสินค้าได้ มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต่อยอดไปสู่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระดับประเทศ และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการฯ ที่มีความตั้งใจอย่างมากกับการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สกอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา จะพยายามผลักดันให้นักสร้างนวัตกรรมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา จะได้ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund : TMTE Fund) ซึ่งคณะอนุกรรมการสถาบันอุดมศึกษาร่วมภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการร่วมกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัย ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด ไปจนถึงการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ TMTE Fund ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนบุคลากรวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  263 ข้อสรุปและแนวทาง TCAS
  252 ผลประชุม ก.พ.อ.5/61
  242 ปาฐกถาที่ มรภ.นครปฐม
  227 ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
  212 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ
  203 มทร.ตะวันออกให้ความรู้สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ