.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 265/2561
พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดสมุทรสงคราม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวรายงานว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 102 ของประเทศ

ความสำเร็จของห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ เกิดจากความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท และความเมตตาอนุเคราะห์ของบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

โดยห้องสมุดแห่งนี้มีเอกลักษณ์พิเศษ ด้านหน้ามีหอระฆังคู่สำหรับพระภิกษุใช้ตีระฆังทำวัตรเช้าในช่วงเข้าพรรษาเวลา 04.00 น. และชั้นบนมีลักษณะเป็นเรือนไทย ดัดแปลงจากศาลาการเปรียญทรงไทยไม้สักมาเป็นอาคารห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนและกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและพระภิกษุให้ได้รับบริการแหล่งรวมสรรพความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อสังคมในระยะยาว

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กราบบังคมทูลผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

สำหรับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นห้องสมุดที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 3 รอบพระนักษัตร ในปี 2534

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนเนื้อที่ 3 งาน


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  262 กศน.เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมการอ่าน
  250 อนุมัติเชี่ยวชาญ 29 ราย
  231 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/61
  211 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 2/61
  202 ผลประชุม ก.ค.ศ.6/61
  191 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ